Ziekte van Aujeszky

Ziekte van Aujeszky

Vrijwaring en bestrijding van de ziekte van Aujeszky is een taak die in Nederland door de overheid wordt uitgevoerd. Wageningen Bioveterinary Research ondersteunt de overheid in de uitvoering van deze taken.

De ziekte van Aujeszky is een zeer besmettelijke virusziekte die grote economische schade kan veroorzaken in de varkenshouderij. Het wordt veroorzaakt door een herpesvirus, meer specifiek het suid herpesvirus 1.

De gastheer

Varkens zijn verreweg de belangrijkste gastheren van het virus. Dat geldt zowel voor gedomesticeerde varkens als wilde zwijnen. Vrijwel alle andere zoogdieren, zowel in het wild als gehouden als huisdier kunnen ook besmet raken. Denk daarbij vooral aan runderen, schapen, honden en katten die in de buurt van besmette varkens leven. Deze andere diersoorten raken eigenlijk altijd besmet door direct of indirect contact met varkens, waarna de ziekte vrijwel onvermijdelijk leidt tot de dood. Er is geen behandeling mogelijk. Er zijn ooit één of twee gevallen beschreven van paarden die besmet zijn geraakt, maar over het algemeen worden paarden beschouwd als praktisch ongevoelig voor de ziekte. Mensen en mensapen zijn helemaal ongevoelig voor het virus.

Ziekte van Aujeszky in Nederland

Nederland is al rond 1980 begonnen met het uitroeien van de ziekte. Er is een goed vaccin beschikbaar en Nederland is sinds 2009 officieel gevrijwaard van de ziekte. De Nederlandse varkenssector blijft alert op signalen, en er draait een monitoringsprogramma voor varkens en wilde zwijnen. Dit is belangrijk, want de Ziekte van Aujeszky is nog wel actief in Europa. De afgelopen jaren waren er kleine uitbraken in Duitsland en Frankrijk, en werd het virus onder andere in België en Duitsland in wilde zwijnenpopulaties gevonden. Ook zeer recent, in 2019, werden in Zuid-Frankrijk enkele varkensbedrijven getroffen. Gelukkig konden deze uitbraken snel worden ingedamd.

Snelle opsporing is essentieel om verspreiding in de kiem te smoren.

Het virus

De eerste beschrijvingen van een ziekte die waarschijnlijk de ziekte van Aujeszky is geweest, dateren van 1813. In 1902 was het de Hongaar Aládar Aujeszky die de eerste wetenschappelijke bewijzen leverde dat ziekteverschijnselen bij verschillende diersoorten eenzelfde oorzaak hadden. Niet veel later werd vastgesteld dat het om een virus ging en dat werd vernoemd naar de Hongaar. Vooral in de Engelstalige landen is de ziekte ook wel bekend als pseudorabiës en het virus dan dus als pseudorabiës virus.

Waar komt de ziekte voor?

De ziekte van Aujeszky komt in grote delen van de wereld voor. Landen als Canada, Nieuw-Zeeland en diverse Europese landen zijn echter vrij van de ziekte. In Europa is de ziekte in veel landen bij gedomesticeerde varkens uitgeroeid, maar komt het virus nog volop voor bij wilde zwijnen. Ook de Verenigde Staten van Amerika is sinds kort vrij, maar ook daar komt het in de wilde zwijnenpopulatie nog wel voor.

Fases voor uitroeiing in Nederland

Nederland is al in de jaren 80 begonnen met het uitroeien van de ziekte. Achtereenvolgens zijn daarvoor verschillende fasen doorlopen:

  • Verbod op het gebruik van conventionele vaccins (alleen nog markervaccin toegestaan).
  • Verplicht vaccinatieprogramma met een markervaccin voor alle varkensbedrijven.
  • Vrijwillig certificeringsprogramma voor bedrijven die vrij waren van de ziekte van Aujeszky
  • Verplichte deelname aan het certificeringsprogramma.
  • Verplichte deelname aan een surveillanceprogramma voor alle bedrijven.
  • Omzetten van de vaccinatieplicht in een vaccinatieverbod.

Op 1 januari 2009 resulteerde dit in een officiële status “Vrij van Aujeszky” binnen de EU.

Verspreiding van het virus

Het virus verspreidt zich vooral via directe contacten tussen varkens, en ook indirecte contacten, en zelfs verspreiding via de lucht, spelen een rol. Het virus kan enkele uren tot dagen in de omgeving infectieus blijven. Infectie treedt vooral op via de ademhalingswegen en opname via de mond. Besmette dieren kunnen latente dragers worden van het virus. Onder bepaalde omstandigheden, vaak in relatie tot weerstandsvermindering, kan het virus zich dan weer reactiveren en kan een dier opnieuw infectieus worden. Hoe groot de rol van dergelijke dragers is, is nooit echt duidelijk geworden.

Andere diersoorten raken besmet via direct of indirect contact met varkens. Voor carnivoren geldt dat het eten van vlees of organen van besmette varkens tot een infectie kan leiden. Dank zij de uitroeiing van de ziekte van Aujeszky in grote delen van Europa komt dit tegenwoordig hoofdzakelijk nog voor bij jachthonden die in contact komen met besmette wilde zwijnen (vooral eten van slachtafvallen daarvan). Deze overige diersoorten zijn meestal dood voordat ze zelf in staat zijn andere dieren te besmetten en zijn daarmee zogenaamde “dead-end hosts”. Virusverspreiding tussen andere gastheren dan het varken onderling is daarom zeer zeldzaam.

Hoewel in de meeste landen die vrij zijn van de ziekte van Aujeszky het virus nog volop voorkomt bij de wilde zwijnen, zijn er slechts weinig gevallen beschreven van infecties bij gedomesticeerde varkens, veroorzaakt door virus afkomstig van wilde zwijnen. De dreiging die uitgaat van besmette wilde zwijnen voor de gedomesticeerde varkens lijkt dus heel beperkt te zijn.

Publicaties

Eerdere publicaties

Kroese,M.V., Zevenhoven-Dobbe, J.C., Bos-de Ruijter, J.N., Peeters, B.P., Meulenberg,J.J., Cornelissen, L.A. and Snijder, E.J. The nsp1alpha and nsp1 papain-likeautoproteinases are essential for porcine reproductive and respiratory syndromevirus RNA synthesis. (2008) J Gen Virol. 89:494-499.

Van Rooij, EM, Moonen-Leusen HW, de Visser YE, Middel WG, Boersma WJ, Bianchi AT.; A DNAvaccine coding for gB and gD of pseudorabies virus (suid herpes type 1) primesthe immune system in the presence of maternal immunity more efficiently thanconventional vaccines; Vaccine. 2006 Feb 27;24(9):1264-73. Epub 2005 Oct 3.

Van Rooij, EM, de Bruin MG, de Visser YE, Middel WG, Boersma WJ, Bianchi AT.;Vaccine-induced T cell-mediated immunity plays a critical role in earlyprotection against pseudorabies virus (suid herpes virus type 1) infection inpigs; Vet Immunol Immunopathol. 2004 May;99(1-2):113-25.

Van Rooij, EM, Glansbeek HL, Hilgers LA, te Lintelo EG, de Visser YE, Boersma WJ, HaagmansBL, Bianchi AT.; Protective antiviral immune responses to pseudorabies virusinduced by DNA vaccination using dimethyldioctadecylammonium bromide as anadjuvant; J Virol. 2002 Oct;76(20):10540-5.

Van Nes A, De Jong MC, Kersten AJ, Kimman TG, Verheijden JH.An analysis of a presumedmajor outbreak of pseudorabies virus in a vaccinated sow herd. EpidemiolInfect. 2001 Feb;126(1):119-28.

Wagenaar F, Pol JM, de Wind N, Kimman TG. Deletion of the UL21 gene in Pseudorabies virusresults in the formation of DNA-deprived capsids: an electron microscopystudy.Vet Res. 2001 Jan-Feb;32(1):47-54.

De Bruin MG, Samsom JN, Voermans JJ, van Rooij EM, De VisserYE, Bianchi AT. Effects of a porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection on thedevelopment of the immune response against pseudorabies virus. VetImmunol Immunopathol. 2000 Aug 31;76(1-2):125-35.

De Bruin TG, van Rooij EM, de Visser YE, Voermans JJ, SamsomJN, Kimman TG, Bianchi AT. Discriminationof different subsets of cytolytic cells in pseudorabies virus-immune and naivepigs. J Gen Virol. 2000 Jun;81(Pt 6):1529-37.

Van Rooij, EM, Haagmans BL, Glansbeek HL, de Visser YE, de Bruin MG, Boersma W, BianchiAT; A DNA vaccine coding for glycoprotein B of pseudorabies virus inducescell-mediated immunity in pigs and reduces virus excretion early after infection; Vet Immunol Immunopathol. 2000 Apr 19;74(1-2):121-36.

A.A. de Koeijer, A. Stegeman. (2000) Terminating Aujeszky vaccination in the Netherlands? Veterinary Research 31 (1) 160-161

Haagmans BL, van Rooij EM, Dubelaar M, Kimman TG, HorzinekMC, Schijns VE, Bianchi AT. Vaccinationof pigs against pseudorabies virus with plasmid DNA encoding glycoproteinD.Vaccine. 1999 Mar 5;17(9-10):1264-71.

van RooijEM, Haagmans BL, de Visser YE, de Bruin MG, Boersma W, Bianchi AT; Effect ofvaccination route and composition of DNA vaccine on the induction of protectiveimmunity against pseudorabies infection in pigs; Vet Immunol Immunopathol. 1998Nov 24;66(2):113-26.

De BruinMG, De Visser YE, Kimman TG, Bianchi AT. Time course of the porcine cellularand humoral immune responses in vivo against pseudorabies virus afterinoculation and challenge: significance of in vitro antigenic restimulation. VetImmunol Immunopathol. 1998 Sep 16;65(1):75-87.

Bianchi AT, Moonen-Leusen HW, van Milligen FJ, Savelkoul HF,Zwart RJ, Kimman TG. A mousemodel to study immunity against pseudorabies virus infection: significance ofCD4+ and CD8+ cells in protective immunity. Vaccine. 1998 Oct;16(16):1550-8..

Boersma WJ,Van Rooij EM, Scholten JW, Zwart RJ, Kimman TG, Bianchi A. Silent memoryinduction in maternal immune young animals. Vet Q. 1998;20 Suppl 3:S89-92.

Bouma A, De Jong MD, Kimman TG. The influence of maternal immunity on thedevelopment of the in vitro lymphocyte proliferation response againstpseudorabies virus in pigs. Res Vet Sci. 1998 Mar-Apr;64(2):167-71.

de Bruin MG, van Rooij EM, Voermans JJ, de Visser YE,Bianchi AT, Kimman TG. Establishmentand characterization of porcine cytolytic cell lines and clones. Vet ImmunolImmunopathol. 1997 Nov;59(3-4):337-47.

Bouma A,Zwart RJ, De Bruin MG, De Jong MC, Kimman TG, Bianchi AT Immunohistologicalcharacterization of the local cellular response directed against pseudorabiesvirus in pigs. Vet Microbiol. 1997 Nov;58(2-4):145-54.

Van Nes,A., Stegeman, J.A., De Jong, M.C., Loeffen, W.L., Kimman, T.G., Verheijden,J.H., 1997, No massive spread of pseudorabies virus in vaccinated sow herds.Veterinary Microbiology 55, 147-151.

Jacobs L,Mulder W, Dercksen D, Vos J, Raymakers R, Kimman T Detection of wild-typeAujeszky's disease virus by polymerase chain reaction in sheep vaccinated witha modified live vaccine strain. Res Vet Sci. 1997 May-Jun;62(3):271-4.

Van Nes A, Stegeman JA, De Jong MC, Loeffen WL, Kimman TG,Verheijden JH. No massive spread of pseudorabies virus in vaccinated sow herds. Vet Microbiol. 1997Apr;55(1-4):147-51.

Stegeman A,De Jong MC, Van der Heijden HM, Elbers AR, Kimman TG.Evaluation of tests for detection of antibodies to Aujeszky's disease (pseudorabies) virus glycoproteinE in the target population. Vet Microbiol. 1997 Apr;55(1-4):107-11.

Bouma A, De Jong MC, Kimman TG. The influence of maternal immunity on thetransmission of pseudorabies virus and on the effectiveness of vaccination.Vaccine. 1997 Feb;15(3):287-94.

Bouma A, DeJong MC, Kimman TG.Comparison of two pseudorabies virus vaccines, that differin capacity to reduce virus excretion after a challenge infection, in theircapacity of reducing transmission of pseudorabies virus. Vet Microbiol. 1997Feb;54(2):113-22.

Mulder,W.A.M., J.M.A. Pol, E. Gruys, L. Jacobs, M.C.M. de Jong, B.P.H. Peeters, T.G.Kimman. (1997) Pseudorabies virus infections in pigs. Role of viral proteins invirulence, pathogenesis and transmission. Vet. Res. 28: 1-17.

Stegeman,A., Elbers, A.R.W., Loeffen, W., De Jong, M.C.M., Tielen, M.J.M., 1996, Rate ofsuccessful pseudorabies virus introductions in swine breeding herds in thesouthern Netherlands that participated in an area-wide vaccination programme. PreventiveVeterinary Medicine 27, 29-41.

Stegeman JA, de Jong MC, van der Heijden HM, Elbers AR,Kimman TG. Assessment of thequality of tests for the detection of antibodies to Aujeszky's disease virusglycoprotein gE in a target population by the use of receiver operatingcharacteristic curves. Res Vet Sci. 1996 Nov;61(3):263-7.

Jacobs L,Kimman TG, Bianchi A. Lack of serum antibodies against glycoprotein E inpseudorabies virus-immune pigs infected with wild-type virus. Am J VetRes. 1996 Nov;57(11):1525-8.

Van Nes A, Stegeman JA, De Jong MC, Loeffen WL, Kimman TG,Verheijden JH. No majoroutbreaks of pseudorabies virus in well-immunized sow herds. Vaccine. 1996Aug;14(11):1042-4.

Kimman TG,DeBruin TG, Voermans JJ, Bianchi AT. Cell-mediated immunity to pseudorabiesvirus: cytolytic effector cells with characteristics of lymphokine-activatedkiller cells lyse virus-infected and glycoprotein gB- and gC-transfected L14cells. J Gen Virol. 1996 May;77 ( Pt 5):987-90..

Mulder W,Pol J, Kimman T, Kok G, Priem J, Peeters B Glycoprotein D-negative pseudorabiesvirus can spread transneuronally via direct neuron-to-neuron transmission inits natural host, the pig, but not after additional inactivation of gE or gI. JVirol. 1996 Apr;70(4):2191-200.

Kimman TG,de Leeuw O, Kochan G, Szewczyk B, van Rooij E, Jacobs L, Kramps JA, Peeters B.An indirect double-antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)using baculovirus-expressed antigen for the detection of antibodies toglycoprotein E of pseudorabies virus and comparison of the method with blockingELISAs. Clin Diagn Lab Immunol. 1996 Mar;3(2):167-74.

Hooft van Iddekinge BJ, de Wind N, Wensvoort G, Kimman TG,Gielkens AL, Moormann RJ. Comparisonof the protective efficacy of recombinant pseudorabies viruses againstpseudorabies and classical swine fever in pigs; influence of different promoters on gene expression and on protection. Vaccine. 1996 Jan;14(1):6-12.

Bouma A, DeJong MC, Kimman TG  Transmission of twopseudorabies virus strains that differ in virulence and virus excretion ingroups of vaccinated pigs. Am J Vet Res. 1996 Jan;57(1):43-7.

Glazenburg,K.L., B.P.H. Peeters, J.M.A. Pol, A.L.J. Gielkens, and R.J.M. Moormann. (1995)Construction and properties of pseudorabies virus recombinants with alteredcontrol of immediate-early gene expression. J. Virol. 69: 189-197.

Mulder WA,Priem J, Pol JM, Kimman TG. Role of viral proteins and concanavalin A in invitro replication of pseudorabies virus in porcine peripheral blood mononuclearcells. J Gen Virol. 1995 Jun;76 ( Pt 6):1433-42.

Kimman TG,Bianchi AT, de Bruin TG, Mulder WA, Priem J, Voermans JJ. Interaction ofpseudorabies virus with immortalized porcine B cells: influence on surfaceclass I and II major histocompatibility complex and immunoglobulin Mexpression. Vet Immunol Immunopathol. 1995 Apr;45(3-4):253-63.

Kimman TG, Gielkens AL, Glazenburg K, Jacobs L, de Jong MC,Mulder WA, Peeters BP. Characterizationof live pseudorabies virus vaccines. Dev Biol Stand. 1995;84:89-96. No abstractavailable.

Glazenburg KL, Moormann RJ, Kimman TG, Gielkens AL, PeetersBP. Genetic recombination ofpseudorabies virus: evidence that homologous recombination between insertsequences is less frequent than between autologous sequences. Arch Virol.1995;140(4):671-85.

Mulder WA, De Jong MC, Priem J, Bouma A, Pol JM, Kimman TG. Experimental quantification of transmissionof genetically engineered pseudorabies virus. Vaccine. 1995 Dec;13(18):1763-9.

Kimman TG,De Bruin TM, Voermans JJ, Peeters BP, Bianchi AT. Development and antigenspecificity of the lymphoproliferation responses of pigs to pseudorabies virus:dichotomy between secondary B- and T-cell responses. Immunology. 1995Nov;86(3):372-8.

Wagenaar F, Pol JM, Peeters B, Gielkens AL, de Wind N,Kimman TG. The US3-encodedprotein kinase from pseudorabies virus affects egress of virions from thenucleus. J Gen Virol. 1995 Jul;76 ( Pt 7):1851-9.

Peeters,B.P.H., T. Kimman, J. Pol, R. Moormann, and A. Gielkens. (1995) gD-negativeherpes virus: a new generation of safe live vaccines and carrier vaccines. in:Vaccines 95, p305-310, Cold Spring harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor,NY, 1995.

Kimman TG,De Wind N, De Bruin T, de Visser Y, Voermans J. Inactivation of glycoprotein gEand thymidine kinase or the US3-encoded protein kinase synergisticallydecreases in vivo replication of pseudorabies virus and the induction ofprotective immunity. Virology. 1994 Dec;205(2):511-8.

Mulder WA, Jacobs L, Priem J, Kok GL, Wagenaar F, Kimman TG,Pol JM. GlycoproteingE-negative pseudorabies virus has a reduced capability to infect second- andthird-order neurons of the olfactory and trigeminal routes in the porcinecentral nervous system. J Gen Virol. 1994 Nov;75 ( Pt 11):3095-106.

Glazenburg KL, Moormann RJ, Kimman TG, Gielkens AL, PeetersBP. In vivo recombination ofpseudorabies virus strains in mice. Virus Res. 1994 Nov;34(2):115-26.

Stegeman A, Van Oirschot JT, Kimman TG, Tielen MJ, HunnemanWA, Berndsen FW. Reduction of the prevalence of pseudorabies virus-infected breeding pigs by use of intensiveregional vaccination. Am J Vet Res. 1994 Oct;55(10):1381-5.

Jacobs L,Kimman TG. Epitope-specific antibody response against glycoprotein E ofpseudorabies virus. Clin Diagn Lab Immunol. 1994 Sep;1(5):500-5.

Glazenburg KL, Elgersma-Hooisma M, Briaire J, Voermans J,Kimman TG, Gielkens AL, Moormann RJ. Vaccine properties of pseudorabies virus strain 783 are not affected bya deletion of 71 base pairs in the promoter/enhancer region of the viralimmediate early gene. Vaccine. 1994 Sep;12(12):1097-100.

De Wind N, Peeters BP, Zuderveld A, Gielkens AL, Berns AJ,Kimman TG. Mutagenesis and characterization of a 41-kilobase-pair region of the pseudorabies virus genome:transcription map, search for virulence genes, and comparison with homologs ofherpes simplex virus type 1. Virology. 1994 May 1;200(2):784-90.

Stegeman JA, Tielen MJ, Kimman TG, Van Oirschot JT, HunnemanWA, Berndsen FW. Intensiveregional vaccination with a gI-deleted vaccine markedly reduces pseudorabiesvirus infections. Vaccine. 1994 May;12(6):527-31.

Stegeman JA, Kimman TG, Van Oirschot JT, Tielen MJ, HunnemanWA. Spread of Aujeszky'sdisease virus within pig herds in an intensively vaccinated region. Vet Rec.1994 Mar 26;134(13):327-30

Peeters B,Bouma A, de Bruin T, Moormann R, Gielkens A, Kimman T. Non-transmissiblepseudorabies virus gp50 mutants: a new generation of safe live vaccines. Vaccine.1994 Mar;12(4):375-80.

Mulder WA, Priem J, Glazenburg KL, Wagenaar F, Gruys E,Gielkens AL, Pol JM, Kimman TG. Virulenceand pathogenesis of non-virulent and virulent strains of pseudorabies virusexpressing envelope glycoprotein E1 of hog cholera virus. J Gen Virol. 1994Jan;75 ( Pt 1):117-24.

Jacobs L,Mulder WA, Priem J, Pol JM, Kimman TG. Glycoprotein I of pseudorabies virus(Aujeszky's disease virus) determines virulence and facilitates penetration of the virus into the central nervous system of pigs. Acta Vet Hung.1994;42(2-3):289-300.

Jacobs L,Moonen-Leusen BM, Bianchi AT, Kimman TG. Glycoprotein gI of pseudorabies virus:epitope-specific antibody response in mice and pigs. Acta Vet Hung. 1994;42(2-3):347-51.

Bouwkamp FT, Stegeman JA, Kimman TG. Use of colostrum to detect antibodies againstglycoprotein I of Aujeszky's disease virus. Vet Rec. 1993 Dec11;133(24):591-3.

Jacobs L, Mulder WA, Van Oirschot JT, Gielkens AL, KimmanTG. Deleting two amino acidsin glycoprotein gI of pseudorabies virus decreases virulence and neurotropismfor pigs, but does not affect immunogenicity. J Gen Virol. 1993 Oct;74 ( Pt10):2201-6.

Pensaert M,Gielkens AL, Lomniczi B, Kimman TG, Vannier P, Eloit M. Round table on controlof Aujeszky's disease and vaccine development based on molecular biology. VetMicrobiol. 1992 Nov;33(1-4):53-67. Review.

Kimman TG,Pol JM, de Wind N, Oei-Lie N, Berns AJ, Gielkens AL.Role of different genes in the virulence and pathogenesis of Aujeszky's disease virus. Vet Microbiol. 1992Nov;33(1-4):45-52..

Kimman TG,Oei-Lie N, van Zaane D. Role of memory B-cell responses in serum and mucosalfluids of swine for protective immunity against pseudorabies virus. Am J VetRes. 1992 Nov;53(11):1992-8.

Kimman TG,Brouwers RA, Daus FJ, van Oirschot JT, van Zaane D. Measurement ofisotype-specific antibody responses to Aujeszky's disease virus in sera andmucosal secretions of pigs. Vet Immunol Immunopathol. 1992 Feb15;31(1-2):95-113.

Kimman TG, de Wind N, Oei-Lie N, Pol JM, Berns AJ, GielkensAL. Contribution of singlegenes within the unique short region of Aujeszky's disease virus (suidherpesvirus type 1) to virulence, pathogenesis and immunogenicity. J Gen Virol.1992 Feb;73 ( Pt 2):243-51.

Gielkens,A.L.J. and B.P.H. Peeters. (1994) Function of Aujeszky's disease virus proteinsin virus replication and virulence. Acta Veterinaria Hungarica 42: 227-241.

Glazenburg,K.L., R.J.M. Moormann, T.G. Kimman, A.L.J. Gielkens, and B.P.H. Peeters. (1994)In vivo recombination of pseudorabies virus strains in mice. Virus Research 34:115-126.

Peeters,B.P.H., J. Pol, A. Gielkens, and R. Moormann. (1993) Envelope glycoprotein gp50of pseudorabies virus is essential for virus entry but is not required forviral spread in mice. J. Virol. 67: 170-177.

Peeters, B.P.H., N. de Wind, M. Hooisma, F. Wagenaar, A.Gielkens, and R. Moormann. (1992)Pseudorabies virus envelope glycoproteins gp50 and gII are essential for viruspenetration, but only gII is involved in membrane fusion. J. Virol. 66:894-905.

Peeters, B.P.H., N. de Wind, R. Broer, A. Gielkens, and R.Moormann. (1992) GlycoproteinH of pseudorabies virus is essential for entry and cell-to-cell spread of thevirus. J. Virol. 66: 3888-3892.

Kimman TG. Acceptability of Aujeszky's diseasevaccines. Dev Biol Stand. 1992;79:129-36.

Kimman TG.Comparative efficacy of three doses of the genetically engineered Aujeszky'sdisease virus vaccine strain 783 in pigs with maternal antibodies. Vaccine.1992;10(6):363-5.

vanOirschot JT, Daus F, Kimman TG, van Zaane D. Antibody response to glycoprotein Iin maternally immune pigs exposed to a mildly virulent strain of pseudorabiesvirus. Am J Vet Res. 1991 Nov;52(11):1788-93.

Kimman TG, Binkhorst GJ, van den Ingh TS, Pol JM, GielkensAL, Roelvink ME. Aujeszky'sdisease in horses fulfils Koch's postulates. Vet Rec. 1991 Feb 2;128(5):103-6.

van den Ingh TS, Binkhorst GJ, Kimman TG, Vreeswijk J, PolJM, van Oirschot JT. Aujeszky's disease in a horse. Zentralbl Veterinarmed B.1990 Sep;37(7):532-8.

Kimman TG,van Oirschot JT. Pathology of Aujeszky's disease in mink. Vet Pathol. 1986May;23(3):303-9.