Nieuws

Project Wijs met Wormen: ‘Eerste ei is gelegd’

article_published_on_label
2 april 2024

Met de start van de lente is de verwachting dat het Nederlands rundvee snel weer massaal naar buiten kan. De weidegang brengt echter ook eieren van maag-darmwormen en leverbot op het land. Deze parasieten kunnen de gezondheid van runderen bedreigen. Binnen het meerjarenproject ‘Wijs met Wormen | runderen’ wordt onder andere onderzocht hoeveel deze parasieten aanwezig zijn en welk handelingsperspectief dierhouders hebben.

Leden van de stuurgroep, adviesgroep en het projectteam van het consortium Wijs met Wormen kwamen 28 februari bijeen in Lelystad om kansen en bedreigingen voor Nederlandse melkveehouders gerelateerd aan maag-darmworminfecties te bespreken. Ria Derks, lid van LTO vakgroep melkveehouderij en voorzitter van de stuurgroep, diende vorig jaar het projectvoorstel Wijs met Wormen in bij het Topsector Agri & Food in, met het verzoek om een groot onderzoekconsortium mede te financieren. Doel van het onderzoek is het ondersteunen van boeren bij hun wens invulling te geven aan duurzame bedrijfsvoering tijdens veranderende omstandigheden zoals grondwaterpeil verhoging en klimaatverandering.

Eind vorig jaar ging het project van start. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het ministerie van LNV en private partijen, waaronder de provincies Groningen, Friesland, Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht, Zoetis, LTO projecten en de centrale organisatie voor de vleessector (COV). Onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht), het Laboratorium voor Nematologie en Wageningen Bioveterinary Research (beide onderdeel van Wageningen Universiteit & Research), en Royal GD zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek.

Het onderzoek zal de komende jaren in toenemende mate inzicht geven in de wormenproblematiek in de rundveehouderij. Daarbij is de blik nadrukkelijk ook gericht op de effecten die vernatting van veenweidegebieden en klimaatverandering kunnen hebben op wormbesmettingen. “De verwachting is dat wormbesmettingen daardoor in de toekomst zullen toenemen”, aldus Derks. Via het onderzoeksproject willen de partners inzichtelijk maken welke duurzame handelingsperspectieven melkveehouders hebben om daarop in te spelen. “Tijdens dit overleg hebben we bepaald welke eerste stappen we binnen het project gaan zetten. Dat ei hebben we spreekwoordelijk gelegd”, aldus Derks.