Nieuws

Vogelgrieprisico in natte natuur bij Gramsbergen laag

Gepubliceerd op
2 juni 2022

Het risico op introductie van vogelgriepvirus op pluimveebedrijven in de omgeving van nieuw te ontwikkelen natte natuur bij Gramsbergen (Overijssel) is laag. Dat blijkt uit een analyse van Sovon Vogelonderzoek Nederland en Wageningen Bioveterinary Research. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de gemeente Hardenberg.

Op verschillende plaatsen in Nederland wordt nieuwe natte natuur ontwikkeld. De reden voor het aanleggen ervan verschilt per regio. Reden kan zijn preventie van overstromingen in het kader van ruimte voor de rivier, maar natte natuur wordt ook aangelegd als recreatiegebied of om foerageer- en broedgebieden voor wilde (water)vogels te creëren. Vanwege de veronderstelde aantrekkingskracht van deze gebieden op watervogels, leven er bij pluimveehouders zorgen over de mogelijk grotere kans op vogelgriepbesmettingen. Uitbraken van hoog-pathogene vogelgriep (HPAI) op pluimveebedrijven deden zich de afgelopen jaren met name voor in gebieden met relatief veel watervogels, zoals eenden, ganzen en zwanen.

Risicoanalyse introductie vogelgriep

De gemeente Hardenberg werkt samen met het waterschap Vechtstromen aan een plan voor de aanleg van een nevengeul langs de rivier de Vecht bij Gramsbergen. Zorgen van pluimveehouders waren voor de gemeente aanleiding om onderzoek te laten doen naar de risico’s van introductie van hoogpathogene vogelgriep op pluimveebedrijven als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe natte natuur.

Sovon Vogelonderzoek Nederland in Nijmegen en Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Lelystad bogen zich over de vraag van de gemeente Hardenberg. De beide organisaties brachten informatie bijeen voor de lokale belangenafweging en/of besluitvorming door de betrokken overheden. Op basis van de beschikbare informatie schatten Sovon en WBVR het risico op de introductie van het hoogpathogene vogelgriepvirus op commerciële pluimveebedrijven rond Gramsbergen in als zeer laag.

Uitkomsten onderzoek

“In het verleden vonden er op pluimveebedrijven in het bestaande, waterrijke Vechtgebied rond Gramsbergen geen uitbraken van vogelgriep plaats”, aldus de onderzoekers. “Daarnaast zijn de dichtheden van overwinterende watervogels in deze regio laag in vergelijking met andere delen van Nederland.” De onderzoekers schatten in dat door de realisatie van de nieuwe natte natuur bij Gramsbergen het risico op introductie van het hoogpathogene vogelgriepvirus op de omliggende pluimveebedrijven niet of nauwelijks toeneemt.

De bevindingen in Gramsbergen zijn gebiedsspecifiek, benadrukken de onderzoekers. Per regio kan de analyse leiden tot andere conclusies. “Het ontwikkelen van nieuwe natte natuur leidt niet noodzakelijkerwijs standaard tot een verhoging van het risico op introductie van vogelgriepvirus op commerciële pluimveebedrijven in Nederland. Dit verschilt per gebied of regio, zoals we in dit specifieke geval ook laten zien”, aldus Armin Elbers, epidemioloog bij WBVR.