Biobased economy

Op de tekentafel zien toepassingen en technieken van een biobased economy - een economie waarin alles wat nodig is duurzaam en efficiënt geproduceerd wordt- er veelbelovend uit. De daadwerkelijke overgang van een ‘oil-based’ naar een ‘biobased’ economy blijkt echter complex. De uitdaging hierbij is om uit alle goede ideeën bruikbare concepten voor overheden, bedrijven en consumenten te ontwikkelen. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?

Het realiseren van de biobased economy begint met het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle invoering en organisatie. Dit zijn effectieve (keten)samenwerking, een goed vestigingsklimaat, coherent beleid vanuit de overheid en maatschappelijk draagvlak bij alle stakeholders. Hiervoor moeten vragen beantwoord worden als: hoe zet je nieuwe ketens met individueel rendabele schakels op? En hoe breng je partijen hiertoe samen? Is er een relatie tussen biobrandstoffen, voedsel-zekerheid en biodiversiteit? Moeten overheden bio-energie blijven subsidiëren, terwijl de schaarse grondstoffen ook meer lucratieve toepassingen kennen en de grond eventueel ook gebruikt kan worden voor voedselproduktie? En hoe monitor je de transitie naar een biobased economy, wanneer dit niet uit de standaard nationale of internationale statistieken te destilleren is?’

Sectoren die elkaar nog niet kennen, zoals de agrarische en chemische sector moeten gaan samenwerken. Wij helpen businessmodellen ontwikkelen en ketens ontwerpen die het mogelijk maken om biomassa optimaal te benutten.
Hans van Meijl, programmamanager bio-based and circular economy, Wageningen Economic Research

Verbeteren concurrentiekracht

De groei van de biobased economy vraagt dus om nauwe samenwerking en afstemming tussen ondernemers, beleidsmakers, ngo’s en onderzoekers (integrale aanpak). In het proces om te komen tot een duurzame, maatschappelijk geaccepteerde ontwikkeling speelt Wageningen Economic Research, nationaal en internationaal, een belangrijke rol. Door nieuwe ketens en clusters te ontwerpen en te realiseren, door de omgeving en stakeholders te organiseren en te mobiliseren en door de marktpotentie en -acceptatie voor de biobased economy te onderzoeken, verbeteren we niet alleen de concurrentiekracht van ketens en individuele bedrijven, maar ook die van de economie als geheel.

Nieuwe verdienmodellen en monitorings- systemen

Concreet betekent dit dat Wageningen Economic Research data en fact-based informatie via beleids- en scenarioanalyses, toekomstverkenningen, concurrentieanalyses en keten- en consumentenonderzoek biedt aan bedrijven en overheden. Ook kunnen wij nieuwe verdienmodellen en monitoringssystemen ontwikkelen, zodat bestuurders en managers in staat zijn om hun rol binnen de biobased economy duurzaam en efficiënt te organiseren.