Kennisoverzicht over duurzaam en gezond consumeren

Het gedragsmodel is ontwikkeld om factoren die van invloed zijn op duurzaam en gezond gedrag overzichtelijk weer te geven en om een overzicht van bestaande kennis te geven. In het gedragsmodel zijn de onderwerpen verdeeld in vier domeinen, namelijk Beleid & Systeem, Omgeving, Interpersoonlijk en Persoon. Binnen deze domeinen vallen verschillende thema’s. Om een globaal overzicht van de aanwezige kennis te geven zijn in het gedragsmodel percentages weergegeven van aantal onderzoeken per thema en per domein. Klik op de bollen voor meer detailinformatie over de thema’s.

Verdeling van studies in % van totaal (gecontroleerd voor aantal thema’s)

 • 52% Beleid & systeem
 • 15% Omgeving
 • 11% Interpersoonlijk
 • 22% Persoonlijk

Thema's van studies in % van totaal

Wat zeggen de percentages?

Beschrijving: In het model zijn de onderwerpen verdeeld in vier domeinen, namelijk Beleid & Systeem, Omgeving, Inter-persoonlijk en Persoon. Binnen deze domeinen vallen verschillende thema’s, die te vinden zijn in het gedragsmodel. In het gedragsmodel zijn ook de percentages weergegeven van aantal onderzoeken per thema en per domein. Hier vind je een aantal overkoepelende conclusies.

Relatieve percentages per domein:

Omdat er per domein een verschillend aantal thema’s is hebben we gekozen voor relatieve percentages. Oftewel het aantal papers per domein is gedeeld door het aantal thema’s. Dit geeft een eerlijker beeld om een vergelijking te maken tussen domeinen.

Beleid & Systeem: 52%

Omgeving: 15%      

Inter-persoonlijk: 11%

Persoon: 22%

Hoofdconclusies:

 • Over het algemeen gezien richt veel onderzoek zich op gezondheid en minder op duurzaamheid.
 • In dit project hebben we alle thema’s los bekeken, maar veel onderzoek neemt meerdere thema’s mee (echter niet het gehele gedragsmodel).
 • Het meeste onderzoek op het gebied van gezonde en duurzame consumptie lijkt gericht op thema’s binnen het domein Beleid & Systeem.
 • Het minste onderzoek op het gebied van gezonde en duurzame consumptie lijkt gericht op thema’s binnen het domein Inter-persoonlijk.
 • Binnen het domein Persoon lijkt er met name veel onderzoek gericht op het thema Demografie, wat ongeveer twee derde van de papers opleverde.
 • Binnen de psychologische thema’s, resulteerde met name Kennis (308 papers), Attitude (159 papers) en Gewoonte (160 papers) in veel papers, terwijl er veel minder onderzoeken waren die zich richtte op thema’s zoals Persoonlijkheid, Zelf-controle, Emoties en Vertrouwen (allen minder dan 26 papers).
 • Binnen het domein Omgeving is er verreweg het minste onderzoek naar Portiegrootte en Nudging (onder de 25), terwijl er meer onderzoek gericht is op Product en Aanbod (rond de 165).
 • Bij het domein Inter-persoonlijk, levert de zoekopdracht met name weinig papers op bij de meer psychologische thema’s Sociale Norm en Sociale Identiteit. Het thema Familie leverde de meeste papers op (125 papers), gevolgd door het thema Cultuur (79 papers).
 • Binnen het domein Beleid & Systeem richt het meeste onderzoek zich op Beleid en Industrie (rond de 400) en veel minder onderzoek op Innovatie en Transitie (rond de 125).

SKIP Living Lab: Duurzaam en Gezond Consumeren

Beschrijving: ‘Duurzaam en gezond consumeren’ en toegroeien naar een duurzaam voedselsysteem is één van de stevige ambities van Nederland. Voor een dergelijk duurzaam en gezond voedselsysteem is een transitie nodig naar een toekomstbestendige voedselvoorziening (Voedselagenda, 2015). Het ministerie van EZ heeft strategische kennis en innovatie programma’s (SKIPs) ontwikkeld om vanuit een maatschappelijke opgave de juiste (beleids)instrumenten te kiezen om die transitie te kunnen stimuleren. Dit project is een pilot binnen het SKIP programma Klimaatslim en circulair produceren van gezond voedsel en non food. Het kennisoverzicht is dus tot stand gekomen binnen een pilot. De bevindingen zijn dan ook met name bedoeld als een startpunt om met elkaar een stap verder te komen (en niet om een volledig overzicht te geven).

Doelstelling project:

 • Kennisoverzicht: Een globaal overzicht van kennis rondom duurzaam en gezond consumeren (zie het huidige dashboard voor het resultaat).
 • Kennishiaten: Het opstellen van kennishiaten rondom duurzaam en gezond consumeren.
 • Via een Living Lab in gesprek gaan met experts op het gebied van duurzaam en gezond consumeren.

Grote dank aan input experts

Op veel verschillende momenten in het project hebben we gebruik mogen maken van een breed spectrum aan experts. Dit waren onder andere: Eva van den Broek, Arjen Daane, Hans Dagevos, Anne Hollander, Koert van Ittersum, Titia Leutscher, Marieke Meeusen, Ton de Nijs, Peter Oosterveer, Jogchum Plat, Krijn Poppe, Jos van den Puttelaar, Ireen Raaijmakers, Siet Sijtsema, Harriette Snoek, Gert Spaargaren, Machiel Reinders, Denise de Ridder, Jaap Seidell, Danny Taufik, Liesbeth Temme, Hans van Trijp, Muriel Verain, Henk Westhoek, Ellen van der Werff en Mariet van Haaster-de Winter.

Methode kennisoverzicht duurzaam en gezond consumeren

Input kennisoverzicht: Dit kennisoverzicht komt voort uit vier lijnen:

 1. Gedragsmodel: Er is een gedragsmodel ontwikkeld om het kennisoverzicht aan ‘op te hangen’. Dit gedragsmodel is bedoeld om structuur aan te brengen in veelheid aan mogelijke verklarende factoren van consumptiegedrag. Het gedragsmodel is grotendeels gebaseerd op het DONE framework (Determinants Of Nutrition and Eating; Stok et al., 2017; http://uni-konstanz.de/DONE). Om meer structuur aan te brengen in de factoren hebben we we een dimensie toegevoegd (intern versus extern). Ook hebben we onderscheid gemaakt in verschillende types gedrag, omdat deze verschillende type gedrag zijn gekoppeld aan andere verklarende factoren.
 2. Gestructureerde zoekopdrachten: Deze zijn gebruikt om met Scopus een globaal overzicht te krijgen van de aantallen papers in de verschillende domeinen en thema’s die daarbinnen vallen. Elke zoekopdracht bestond uit een basic search (waaruit 2405 papers rondom duurzaam en gezond consumeren naar voren kwamen). Deze basic search werd gekoppeld aan een specifieke search per thema. Zo kan per thema uitgerekend worden hoeveel procent de 2405 papers over dat thema gaat. De afbakening was als volgt de artikelen moesten na 2014 zijn gepubliceerd, met Nederlandse auteurs en de artikelen moesten gaan over gezonde of duurzame voeding.
 3. Aangevuld met rapporten: Nederlandse rapporten zijn gezocht door de websites van de deelnemende instituten te bekijken.
 4. Living lab: Kwalitatieve input door experts van verschillende kennisinstituten middels een Living Lab om het kennisoverzicht verder te verrijken en aanvullen.

Afbakening gestructureerde zoekopdrachten:

-       Uitgangspunt was een ketenbrede aanpak vanuit het perspectief van de consument

-       Minimaal één onderzoeker die geaffilieerd is met een Nederlands instituut

-       Papers vanaf 2014

-       Zoekperiode: 9-11-2017 t/m 22-11-2017

-       Er wordt gezocht in: Titel, Abstract & Keywords

Aanpak beschrijving trend:

Bij een zoekresultaat van 40 papers of minder werden alle titels bekeken en beschreven wat de verdeling was van onderzoek gericht op duurzaamheid en gezondheid, welke domeinen/disciplines veel terug kwamen en wat een greep aan onderwerpen was. Daarnaast is één paper in meer detail beschreven om nog meer detailinzichten te geven.

Bij een zoekresultaat van meer dan 40 papers werd de verdeling van onderzoek gericht op duurzaamheid en gezondheid beschreven (op basis van zoekopdrachten: Thema AND health & Thema AND sustainab*). Daarnaast zijn de domeinen/disciplines en een greep aan onderwerpen gehaald uit de 40 meest recente papers. Ook hier is één paper in meer detail beschreven om nog meer detailinzichten te geven.

Voorbeeld artikelen en rapporten:

Vervolgens hebben we enkele voorbeelden van wetenschappelijke papers en rapporten genoemd. We hebben voor elk thema 1 of 2 van de meest relevante artikelen geselecteerd. Daarnaast hebben we input vanuit het living lab verkregen, hierdoor hebben sommige thema’s een groter aantal aan voorbeelden dan anderen.