Klimaat en water

In het VN-klimaatakkoord staat het duidelijk: we moeten de opwarming van de aarde beperken tot onder de 2 graden Celsius. Liever nog 1,5 graden. In de EU is afgesproken de ambitie te verhogen zodat we in 2030 minimaal 55% netto minder broeikasgassen uitstoten. Wat is er voor nodig om deze doelen te halen? En wat zijn de kosten en baten van maatregelen?

Wat doet Wageningen Economic Research?

Wij brengen in kaart hoe de internationaal afgesproken klimaatdoelen het best gehaald kunnen worden. Daarvoor vergelijken onze onderzoekers de effecten van verschillende maatregelen voor reductie van uitstoot van broeikasgassen. Ze laten zien hoe de benodigde acties en verwachte effecten samenhangen bij het werken aan grote transities. Met behulp van maatschappelijke kosten en batenanalyses worden alle effecten met elkaar vergeleken, zodat kan worden afgewogen wat de beste keuzes zijn. Wageningen Economic Research doet dit onder meer voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Europese Unie, en het bedrijfsleven.