dyke with row of windmills in the water behind it

Klimaatmitigatie

Onderzoek van Wageningen Economic Research richt zich op verschillende vragen en aspecten rond klimaatmitigatie. Het ministerie van LNV ontwikkelt beleid gericht op de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw. Innovatie speelt een belangrijke rol in klimaat mitigatie van de landbouw.

Wat is de rol van Wageningen Economic Research?

Wageningen Economic Research gebruikt landbouwbedrijfsmodellen en brengt in beeld voor welke bedrijven deze innovaties interessant zijn en wat het effect is op het inkomen. Ook ondersteunen we bedrijven in de voedingssector die willen weten hoe groot hun CO2 uitstoot is, en wat ze zelf kunnen doen om die voetafdruk te verminderen.

Gedragsverandering

Gedragsverandering is een aantrekkelijke maatregel om de CO2 uitstoot te verminderen. Consumenten kunnen zelf de CO2 uitstoot reduceren door hun consumptie aan te passen en bijvoorbeeld minder vlees te eten. Wageningen Economic Research helpt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door in kaart te brengen welke maatregelen efficiƫnt CO2 uitstoot door landbouw kunnen reduceren. Ook berekenen we voor bedrijven hun CO2 uitstoot in de verschillende fases van hun productieproces en we adviseren hoe ze dit kunnen verminderen.

Eerlijke verdeling

Een eerlijke verdeling van maatregelen over burgers en bedrijven is belangrijk. De mate waarin burgers en bedrijven worden geraakt door een maatregel hangt samen met de alternatieven die ze hebben en hun veerkracht. De overheid kan met bijvoorbeeld subsidies de lasten eerlijker verdelen. Wageningen Economic Research laat zien wie door maatregelen worden geraakt en hoe ze dat kunnen opvangen.

Keuzes maken

Beleidsmakers maken keuzes in de te realiseren doelen. Dit kan een afweging zijn tussen biodiversiteit en reductie van broeikasgasemissie aan de ene kant en het inkomen van landbouwers aan de andere kant. Bijvoorbeeld: in veenweidegebied is een hoog waterpeil goed voor reductie van broeikasgassen, maar dupeert boeren. Wageningen Economic Research ondersteunt afwegingen tussen verschillende doelen en maatregelen met onderzoek.

De overheid kan het niet alleen. Bedrijven en huishoudens zijn ook nodig voor klimaat oplossingen. Zij moeten hun gedrag aanpassen zoals minder de auto gebruiken of minder vlees eten. Wageningen Economic Research helpt keuzes te maken: wat kan de overheid doen en wat kan beter door bijvoorbeeld boeren en consumenten worden opgepakt.

Welke handvatten kan Wageningen Economic Research bieden?

  • Met landbouwbedrijfsmodellen berekenen we welke bedrijven maatregelen zullen treffen, en hoe subsidie de bereidheid van bedrijven om maatregel te treffen zal vergroten.
  • Met gegevens over de handel bepalen we de uitstoot van broeikasgassen door de totale keten (van landbouwer tot consument).
  • We hebben inzicht hoe via consumentengedrag de vleesconsumptie kan worden verlaagd, dit is een kosteneffectieve manier om CO2 te reduceren.
  • Samen met kenniseenheden Environmental Research en Animal Science binnen Wageningen University & Research berekenen we de economische en klimaateffecten van maatregelen zoals verhoging van waterpeil of alternatieve manieren voor boeren om reductiedoelen te bereiken.