Realiseer verandering via sociale innovatie

Werken aan een duurzamer en gezonder voedselsysteem en leefomgeving vraagt inspanningen van verschillende mensen en gaat zelden zonder slag of stoot. Door de complexiteit en inherente weerstand verzanden veel ambitieuze projecten, initiatieven en netwerken en worden maatschappelijke uitdagingen afgewenteld naar de volgende generatie. Met de Sociale Innovatie Aanpak ondersteunt Wageningen Economic Research initiatieven die werken aan stapsgewijze en baanbrekende vernieuwing rond voeding en natuur.

Ik geniet van de energie die loskomt wanneer je samenwerkt aan een duurzamer alternatief
Onderzoeker Anne-Charlotte Hoes

Via actie-onderzoek bieden wij nieuwe verbindingen, handelingsperspectieven en reflectie. Potentiële aanjagers en barrières voor bijvoorbeeld kringlooplandbouw en een duurzame zuivelketen komen in beeld met diepte interviews, netwerk- en systeemanalyses.

Met onder andere workshops creëren wij nieuwe verbindingen tussen experts, ondernemers en betrokken burgers. Allen spelen een rol in het vinden van nieuwe ideeën, inspiratie, het verkennen van problemen en het samenwerken aan oplossingen voor bijvoorbeeld het opschalen van biobased bouw.

Zo ontstaat actie, via het bieden van handelingsperspectieven en het implementeren van radicale oplossingen of eenvoudige verbeteringen. Actie die past bij de gewenste verandering.

Gezamenlijke reflectie op de innovatiestrategie van het initiatief blijkt onmisbaar om het leervermogen, en daarmee de robuustheid en succes van het initiatief, te waarborgen.

De kracht van onze aanpak is dat er samenwerking plaatsvindt met een grote diversiteit aan betrokkenen waaronder inhoudelijke onderzoekers, zoals technische, economische en sector experts van Wageningen University & Research. Het integreren van harde cijfers, data, modellen en techniek zorgen voor extra slagkracht en dynamiek.

infographic_Sociale innocatie aanpak Wageningen.jpg