Farm input sector & sustainability

Landbouw input & duurzaamheid

De maatschappelijke druk op agrarische productiemiddelen neemt almaar toe. Enerzijds hebben innovaties in kunstmest, bestrijdingsmiddelen en zaden de kwaliteit en opbrengst van de oogst enorm verhoogd en tegelijkertijd bescherming geboden in de strijd tegen plagen en ziekten binnen de landbouw. Anderzijds is er kritiek op het gebruik van chemicaliën vanwege hun effect op het milieu en de menselijke gezondheid. Ook de ontwikkeling van zaden vormt het onderwerp van de verhitte discussies over genetische manipulatie en nieuwe veredelingstechnieken als CRISPR-Cas.

Deze trends en de verschuiving richting duurzame landbouw werken ook door in uw bedrijfsactivieiten omtrent R&D, verkoop en marketing. Van bedrijven wordt verwacht dat zij een actieve en transparante rol nemen in het maatschappelijk debat met boeren en andere stakeholders om te komen tot betere technieken en een doordacht gebruik van zowel chemische als natuurlijke hulpbronnen.

Tegelijkertijd zorgt klimaatverandering voor steeds extremere weersomstandigheden, zoals lange periodes van droogte en zware regenval, die op hun beurt weer invloed hebben op de ziektedruk en bodemcondities. Voor de ontwikkelaars van nieuwe landbouwtechnieken en inputs biedt dit een unieke kans om nieuwe, veerkrachtige agrarische productiemiddelen te ontwikkelen die opgewassen zijn tegen deze agrarische uitdagingen.

Vijf bewezen stappen om uw maatschappelijke impact en acceptatie van farm inputs te integreren in uw bedrijfsactiviteiten.

Wij bieden nieuwe inzichten in hoe u in vijf bewezen stappen uw uitdagingen het hoofd kunt bieden. Of u er nu voor kiest om onze expertise in een paar of in alle vijf stappen te benutten, met onze cyclus voor duurzaamheidsbeheer kunt u altijd eenvoudiger uw duurzaamheidsdoelen behalen.

Develop and review strategy

1. Duurzaamheidsstrategie ontwikkelen en beoordelen

Welke invloed hebben maatschappelijke discussies en nieuwe duurzame landbouwsystemen op uw portfolio en R&D-proces? Hoe goed kent u de maatschappelijke effecten van uw producten? Welke kansen en uitdagingen biedt Integrated Pest Management (IPM/Geïntegreerde plaagbestrijding)?

Wij helpen u deze vragen te beantwoorden door uw portfolio te scannen om zo deze producten op basis van hotspots van maatschappelijke effecten in te delen. Welke producten lopen bijvoorbeeld risico te worden uitgefaseerd of hebben een lage kans op toelating tot de markt? We kunnen een meetframework op maat ontwikkelen om de economische, maatschappelijke en milieutechnische effecten van uw producten te meten, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen gewas, land, bodem en klimaat.

Wij leveren een relevante, ambitieuze en haalbare strategie en een nulmeting in uw duurzaamheidsprestaties. Dit vormt het uitgangspunt voor verdere verbeteringen.

Producten om uw strategie vast te stellen:

Improvement plan

2. Verbeterplan

De volgende stap bestaat uit het ontwikkelen van een plan ter verbetering van uw portfolio landbouw inputproducten (zaden, kunstmest, pesticides). Hiertoe behoort het uitvoeren van specifieke maatschappelijke kostenbatenanalyses van uw producten, maar ook het kijken naar kansen om het gebruik van duurzame productiemiddelen (Good Agricultural Practices, GAP) op boerderijen te verbeteren.

We kunnen effectieve interventies op boerderijniveau evalueren om het gedrag aldaar positief te beïnvloeden, waarbij de financiële kosten en baten, de verwachte mate van ondersteuning en de waarschijnlijke impact op maatschappij en milieu tegen elkaar worden afgewogen. Uit al deze stappen komen specifieke verbetergebieden en -acties op het niveau van product en leveringsketen naar boven.

Daarnaast kunnen we de maatschappelijke acceptatie van nieuwe productiemiddelen (zaden, bestrijdingsmiddelen, meststoffen) door boeren, consumenten en overige stakeholders analyseren. Aan de hand van focusgroepen en enquêtes kunnen we meer inzicht krijgen in deze acceptatie en onderzoeken hoe we dit inzicht kunnen vertalen naar uw bedrijfsvoering (bv. R&D-cyclus).

Producten voor een concreet actieplan:

  • Maatschappelijke kosten en baten van landbouw inputproducten
  • Beoordeling van maatschappelijke acceptatie
  • Strategieën voor duurzaamheidsinterventies
  • Decision support systems
  • Meer over onze producten en tools
Integrated monitoring system

3. Geïntegreerd monitoringssysteem

Wij meten uw voortgang door het monitoren van de duurzaamheid  van uw portfolio en de het mate waarin boeren duurzame landbouwmethodes gebruiken. Hierbij maken we onderscheid tussen factoren waar u rechtstreeks invloed op heeft (bijvoorbeeld portfolio opbouw, investeringen in nieuwe kennis bij boeren) en uiteindelijke impactdoelen, zoals een lagere CO2-uitstoot op boerderijen, bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit.

Via rapporten en presentaties wordt u regelmatig op de hoogte gebracht van de resultaten van deze monitoring. We zorgen ook voor real-time dashboards en apps op maat die u eenvoudig met interne en externe stakeholders kunt delen.

Producten om op de hoogte te blijven:

Implementation

4.  Implementatie

Tijdens de implementatie helpen we met het opstellen van trainingsprogramma's en kennisuitwisseling om boeren de handvaten te geven voor milieuvriendelijke landbouw. Als onafhankelijke instituut kunnen we ook maatschappelijke debatten met stakeholders binnen de farm input sector faciliteren.

Producten om verandering mogelijk te maken:

Impact evaluation

5. Impactevaluatie

Met onze gedegen evaluatietechnieken kunnen we kritisch testen of uw strategie vruchten heeft afgeworpen. Hebben boeren uw landbouw inputproducten bijvoorbeeld duurzamer gebruikt en zijn er verbeteringen waarneembaar (bv. kosten, CO2-uitstoot, lozingen in water en bodem)? Welke van uw agrarische ondersteuningsprogramma's kunnen worden opgeschaald en welke moeten worden aangepast? Maar ook, hebben boeren uw nieuwe (duurzamere) productiemiddelen naar verwachting gebruikt en waarom (niet)?

Wij vertellen u of de specifieke waargenomen effecten samenhangen met uw interventies, zodat u de juiste conclusies kunt trekken. Daarnaast geven wij inzicht in de kosteneffectiviteit van de interventies (d.w.z. impact per geïnvesteerde euro). Onze rapporten dienen als bewijs dat u op de juiste weg zit of aanwijzingen voor aanpassingen in uw duurzaamheidsplan. Hierbij gaan we op zoek naar een goede balans tussen maatschappelijke impact en financiële kosten-baten.

Producten die u vertellen in hoeverre u uw doelen heeft bereikt:

Meer informatie over duurzaamheid