Expertisegroepen

De onderzoekscapaciteit van Wageningen Economic Research is intern georganiseerd in zeven, elkaar versterkende expertisegroepen. De grote uitdagingen van deze wereld zoals voedselzekerheid, terugbrengen van verspilling van voedsel, oplossen van de armoede, transitie naar een duurzame economie, voldoende water en energie vragen om een integrale aanpak. Dat vergt in toenemende mate een interdisciplinaire en transdisciplinaire aanpak in het onderzoek.

De beschikbaarheid en de combinatie van onze expertises met ons wereldwijde netwerk van vooraanstaande kennispartners zorgt ervoor dat Wageningen Economic Research een belangrijke bijdrage kan leveren aan de grote uitdagingen waar bedrijven, overheden en de maatschappij zich voor gesteld zien. Door onderlinge kennisuitwisseling zijn we als Wageningen Economic Research in staat voor al onze opdrachtgevers en partners de juiste expertise in te schakelen die nodig is om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Een korte omschrijving van elke expertise vindt u onderstaand.

Internationaal beleid

Hoe gaan we 9 miljard mensen voeden in 2050 als de wereldeconomie wel of niet groeit? Wat betekenen scenario’s als liberalisering voor voedselzekerheid? Wat gebeurt er als we landbouw-(rest)producten gebruiken voor bijvoorbeeld plastic, energie of transport? Wat voor gevolgen zal een afname van voedselverspilling hebben op de keten? Met deze vragen houdt Wageningen Economic Research zich bezig als het gaat om internationaal beleid. Wageningen Economic Research onderzoekt de impact van trends en beleidsbeslissingen in Europa en de rest van de wereld op onder meer de Europese landbouw en de voedselvoorziening.

Groene economie en ruimte

Ruimte is schaars in Nederland en functies als landbouw, recreatie, bebouwing en landschap doen hier een toenemend beroep op. Hoe ga je daarmee om? Wageningen Economic Research richt zich met de expertise Groene Economie en Ruimte op het economisch perspectief en de duurzame ontwikkeling van de groene en blauwe ruimte. Belangrijke onderwerpen hierbinnen zijn circulaire en emissiearme economie, natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten.

Vragen die spelen zijn bijvoorbeeld: Welke mogelijkheden biedt de circulaire economie? Hoe voegen we waarde toe door hergebruik van grondstoffen? Hoe gaan we om met waterschaarste? Hoe kan natuur en cultureel erfgoed dienen als motor voor nieuwe economische activiteiten? Om die vragen te beantwoorden zet Wageningen Economic Research een breed scala aan deskundigheid en instrumentarium in zoals integrale verkenningen, kosten-batenanalyses, waarderingsmethoden en verdienmodellen.

Consument en keten

Expertisegebied Consument en Keten

Wat zijn de dieperliggende culturele factoren van ons eet- en beweeggedrag en hoe kun je die beïnvloeden? Hoe zit een markt in elkaar en hoe kun je hier het beste op inspelen? En hoe draag je als bedrijf bij aan duurzaamheid en hoe organiseer je dat, rekening houdend met wettelijke randvoorwaarden zoals mededinging? Het expertisegebied Consument en Keten helpt bedrijven en overheden om consumentengedrag en marktkennis te vertalen naar beleid en beslissingen.

Consumentenonderzoek

Onze onderzoekers analyseren wat mensen eten, waarom ze iets eten en met welke interventies je dat kunt beïnvloeden. Uniek daarbij is dat we niet alleen psychologische en demografische factoren bestuderen, maar deze gegevens ook verbinden met de sociale en fysieke omgeving. Hoe beïnvloedt het sociale netwerk ons eetgedrag, welke trends in de samenleving spelen een rol en welke invloed heeft verkrijgbaarheid? Naast focusgroepen, surveys en andere methoden van kwantitatief en kwalitatief onderzoek vormen de (social) media een veelgebruikte informatiebron. Overigens beperkt ons onderzoek zich niet tot uitsluitend voedsel. Ook het consumptiegedrag ten aanzien van agrarische producten als bloemen en planten en biobased products nemen we onder de loep.

Ketenonderzoek

Bedrijfseconomische informatie en marktgegevens, kennis van machtsverhoudingen, mededinging en prijsvorming. Binnen Wageningen Economic Research beschikken we over een schat aan gegevens die, door ze te koppelen, bijzondere inzichten opleveren. Met deze Market intelligence data helpen we bedrijven bij het nemen van beleid- en investeringsbeslissingen. Hoe groot is een bepaalde markt? Neemt deze toe of af? Welke marktstrategieën kun je het beste hanteren en hoe zit het met ketenvorming? Onze informatie is niet alleen relevant voor bedrijven in Nederland, steeds vaker worden we ook gevraagd voor Europese projecten. Neem nu een issue als  etikettering. Als expertisegebied Consument en Keten zijn wij gevraagd om te onderzoeken wat het kost om de herkomst van producten te vermelden op etiketten. Welk belang Nederland heeft bij deze bepaling? Wat vinden consumenten ervan en wat het betekent voor de concurrentiekracht in de keten?

In Europa is er geen ander onderzoeksinstituut die dezelfde uitgebreide en waardevolle keteninformatie kan leveren. Dat maakt ons uniek.

Performance en impact agrosectoren

Binnen de expertise Performance en Impact Agrosectoren houdt Wageningen Economic Research zich bezig met economische en duurzaamheidsvraagstukken in de agrarische sector en in de keten van agrarische producten. De onderzoekers zijn gespecialiseerd in het meten en monitoren van duurzaamheid en economische prestaties van agrarische sectoren, bedrijven en producten. Hierbij brengen wij op een heldere en transparante wijze de prestaties op het gebied van profit, planet en people in kaart.

Innovation and Risk Management and Information Governance

Hoe kom je tot innovatie in bedrijven en ketens in de huidige en toekomstige maatschappelijke context? Hoe zit dat systeem in elkaar? Wat zijn de risico’s van een gevaarlijke dierziekte voor bedrijven, mensen, ketens en sectoren en wat kost het wel of niet afdekken van die risico’s?

Innovatieprocessen, risico’s en verzekeringen, verbindingen tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap, dier- en plantgezondheid, verduurzaming en businessmodellen; Wageningen Economic Research werkt daarbij voor het nationale en internationale bedrijfsleven, overheden en de Europese Unie.

Data Science, Information Management & Project Management Organisation

De groep Data Science, Information Management en Project Management Office richt zich samen met de andere groepen van Wageningen Economic Research op een nationale en internationale markt van overheden, NGO’s en bedrijfsleven met onderzoeksproducten en advies door:

Naast onderzoek en ontwikkeling levert DIO de professionele uitvoering en ondersteuning van projecten en acquisities d.m.v. het Projectmanagement Office (PMO; ca. 10 medewerkers) . Dit PMO voorziet in een toenemende behoefte aan professionele ondersteuning bij projectmanagement.

Bedrijveninformatienet

Het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research verzamelt de financiële en duurzaamheidscijfers van alle land-, tuinbouw-, visserij- en bosbouwbedrijven in Nederland. Het verzamelen en beheren van deze data is een wettelijke taak die we uitvoeren in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Hiervoor kiest Wageningen Economic Research aselect 1.500 bedrijven die vrijwillig deelnemen aan het Bedrijveninformatienet.

Onze regionale medewerkers bezoeken periodiek de deelnemende bedrijven. Deze kwantitatieve en kwalitatieve gegevens voeren we in in onze database. Wageningen Economic Research analyseert deze gegevens en schrijft op basis daarvan adviezen waar de politiek, de belangenbehartigers van de agrarische sector en de financiële sector hun beslissingen op baseren.