Nieuws

Nieuwe Milieu-indicator berekent impact van gewasbeschermings-middelen op milieu

article_published_on_label
25 september 2019

Recent is de Publiek Private Samenwerking (PPS) 'Milieu-indicator Gewasbescherming' van start gegaan. Dit drie jaar durende project heeft als doel een breed gedragen objectieve indicator te ontwikkelen waarmee de milieulast van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan worden gemeten.

De Milieu-indicator Gewasbescherming draagt bij aan de realisatie van een plantaardige sector waarin de milieubelasting als gevolg van de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum beperkt wordt.

Onder aanvoering van LTO Nederland werkt een brede vertegenwoordiging van alle land- en tuinbouwsectoren, afzetpartijen, kennispartijen en de overheid samen aan de ontwikkeling van de nieuwe Milieu-indicator. De uitvoering van dit project ligt bij Wageningen University & Research in samenwerking met kennis- en adviesbureau CLM en maatschappelijke organisatie Natuur & Milieu

Indicator helpt boeren en tuinders milieulast te minimaliseren

Telers zijn wettelijk verplicht bij te houden welke maatregelen en middelen zij gebruiken om hun gewas te beschermen. Daarbovenop stelt de retail vaak strengere milieueisen dan de overheid. Deze eisen kunnen per land en per afnemer verschillen. De Milieu-indicator Gewasbescherming kan door de telers gebruikt worden als basis voor de keuze van gewasbeschermingsmiddelen en door afnemers als basis voor hun inkoopbeleid. Het gemeenschappelijke doel daarbij is het minimaliseren van de milieulast en het bieden van transparantie richting markt en maatschappij.

De Milieu-indicator:

  • berekent en beschrijft de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu integraal (zoveel mogelijk impacts);
  • berekent de impact van het middelengebruik in een teelt op een eenduidige en transparante manier;
  • sluit aan bij de behoeften en wensen van sector, markt en maatschappij;
  • is internationaal (conceptueel) toepasbaar en heeft draagvlak.

Nationale en internationale pilots toetsen nieuwe methode

De nieuwe methode om de milieu-impact van gewasbeschermings-middelen te bepalen, gebruikt als basis de beoordeling van het risico voor het milieu van gewasbeschermingsmiddelen door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De ontwikkelde indicator wordt getoetst in een aantal pilots, uitgaande van verschillende typen teelten (eenjarig – meerjarig, bedekte en onbedekte teelten etc.). Inzet is om ook internationale pilots op te zetten om de impact van importproducten te analyseren.

Bent u onderdeel van deze keten en wilt u aansluiten bij een van onze stakeholder-consultaties of wilt u meer weten over dit project, dan kunt u contact opnemen met de projectmanager Dora Lakner.