Nieuws

Prognose prijs varkensrechten voor Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

article_published_on_label
26 november 2019

Varkenshouders in veedichte gebieden kunnen zich vanaf maandag 25 november bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aanmelden voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Door deel te nemen aan de regeling kunnen zij een vergoeding ontvangen voor het laten doorhalen van hun varkensrecht en daarmee hun bedrijf beëindigen. Ook ontvangen boeren een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. De Srv draagt in eerste instantie bij aan het verminderen van de geuroverlast en aan het verbeteren van de leefomgeving, maar ook aan het terugdringen van uitstoot van stoffen zoals ammoniak.

Prognose prijzen van varkensrechten

Het ministerie van LNV heeft Wageningen Economic Research gevraagd een prijs voor varkensrechten af te leiden die naar verwachting overeenkomt met de marktsituatie per 25 november 2019; deze dient gedifferentieerd te zijn naar de concentratiegebieden Zuid en Oost.

Een marktprijs is een momentopname. Om toch zo goed mogelijk een prognose op te stellen van een rechtenprijs is gekozen voor de combinatie van feitelijke transacties in de concentratiegebieden en een korte termijnprognose. Hiervoor is nauw samengewerkt met DLV-Advies.

Wageningen Economic Research adviseert de minister uit te gaan van een prijsniveau van 151 euro per benutbaar recht voor concentratiegebied Zuid en 52 euro per benutbaar recht voor concentratiegebied Oost.

Wilt u meer weten over de achtergronden van dit advies. Download het onderstaande document. 

Prognose van de prijzen van varkensrechten in de concentratiegebieden Zuid en Oost per 25 november 2019