Samen op weg naar een duurzaam voedselsysteem in Overijssel

Provincie Overijssel werkt in haar toekomstvisie toe naar een duurzaam voedselsysteem in 2030 en staat voor een aantal uitdagingen. Met de Transition Support System (TSS)-aanpak van Wageningen Economic Research zijn de provincie en andere belanghebbenden uit de provincie op zoek gegaan naar gezamenlijke toekomstbeelden en handelingsperspectieven voor het bereiken van een duurzaam voedselsysteem.

Het voordeel van de TSS-aanpak is dat het beleid en de strategie worden vastgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de betrokkenen. Dit proces wordt ondersteund met verdiepende analyses  zoals ruimtelijke inzichten over landgebruik, en cijfermatig materiaal voor specifieke sectoren of bevolkingsgroepen om ontwikkelingen en effecten van handelingsperspectieven te onderbouwen.

Juist de combinatie van data en expertise van stakeholders in verschillende samenstellingen zorgt voor een voortbouwend resultaat bij een toekomstige beleidsmatige strategische verkenning.
Provincie Overijssel

Van gevoel naar onderbouwing

Door toekomstbeelden en de gevolgen van handelingsperspectieven tijdens verschillende expertbijeenkomsten concreet te maken, deze te spiegelen aan de inbreng van relevante experts – van consument tot producent – en hun feedback ook weer mee te nemen in de ruimtelijke analyse, hebben de provincie en andere betrokkenen beleidsmatig meer zicht gekregen op mogelijke gewenste richtingen. In dit proces is “het gevoel” van de stakeholders omgezet naar concrete cijfers, regionale beelden en draagvlak. Tijdens de expertsessies is de nadruk steeds meer komen te liggen op een duurzaam en een gezond voedselsysteem (bijvoorbeeld een gezonder dieet met minder vlees en meer groenten en fruit).