Nieuws

Sociaal-economische gevolgen pulsverbod voor de Nederlandse visserij

Gepubliceerd op
6 februari 2019

Als alle pulskotters moeten omschakelen naar de traditionele boomkor, resulteert dat in een forse verlaging van het economisch rendement per kotter en voor de gehele sector. Uitgaande van de relatief gunstige prijssituatie in 2016 is per eurokotter de arbeidsopbrengst – het totaal van nettoresultaat en deellonen - iets meer dan 100.000 euro lager en per grote kotter ongeveer 120.000 euro lager. Voor de Nederlandse vloot, betekent de omschakeling dan een daling van de totale arbeidsopbrengst met 8,7 miljoen euro. Wordt gerekend met de prijsniveaus van 2013, dan daalt de totale arbeidsopbrengst met 21,5 miljoen euro.

Wageningen Economic Research heeft voor Het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) onderzoek gedaan naar de sociaal-economische gevolgen van een volledig verbod op de pulsvisserij voor de Nederlandse visserij.

De Nederlandse kottervloot experimenteert sinds 2011 op grotere schaal met de pulsvisserij. Dit biedt een aantal voordelen waaronder een lagere bodemberoering en een lager brandstofverbruik. Vooral dat laatste maakt dat de pulsvisserij de laatste jaren van groot belang is voor de Nederlandse kottersector.

Op 16 januari 2018 stemde een grote meerderheid van het Europese Parlement voor een volledig verbod op de pulsvisserij.

Het terugschakelen van puls naar boomkor resulteert in een aanzienlijke stijging van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Daarnaast heeft het gevolgen voor de tong- en scholvangst.

Gevolgen terugschakelen puls --> boomkor
Brandstof- en de CO2-uitstoot + 78 %
Scholvangst + 69 %
Tongvangst - 12 %

De pulsvloot is voor de Nederlandse visserij van groot belang. Er zijn 79 kotters die de afgelopen jaren met puls hebben gevist. Het nettoresultaat van deze pulsvloot bedroeg in 2016 38% van het totaal van de Nederlandse vloot, en 60% van de Nederlandse platvisvloot.

Gevolgen bij terugschakeling van puls naar boomkor (klik om te vergroten)
Gevolgen bij terugschakeling van puls naar boomkor (klik om te vergroten)

Werkgelegenheid

De pulsvisserij biedt een directe werkgelegenheid tussen 540 en 600 fte. In het jaar 2016, met relatief gunstige visprijzen en lage brandstofprijzen, zou er na overschakeling naar boomkor nog een positief resultaat te behalen zijn. Bij lagere prijzen voor schol- en tong en hogere brandstofprijzen (vgl. periode 2012-2014) zou het gemiddelde nettoresultaat nihil zijn. De helft van de kotters zou zelfs een negatief resultaat behalen.

Effecten op de visserij-economie

Door de negatieve resultaten zal de continuïteit van de bedrijven in het geding komen. Het wordt moeilijk om gekwalificeerde bemanning aan te trekken en door de afname van het financiële resultaat zal er minder of geen ruimte meer zijn voor vervanging en vernieuwing.

Over het onderzoek 

De gegevens die voor dit onderzoek zijn gebruikt, zijn afkomstig uit het bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. Hierin worden de daadwerkelijke gegevens van kotterbedrijven vastgelegd. Naast de uitgangssituatie van 2016 zijn verschillende prijsscenario's doorgerekend om inzicht te krijgen in de prijsgevoeligheid van de uitkomsten. In de studie is geen rekening gehouden met andere ontwikkelingen die eveneens invloed zullen hebben op de visserij zoals aanlandplicht, Brexit en ruimtegebruik op de Noordzee (zoals windmolenparken en natuurgebieden).

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Bestuurlijk Platform Visserij, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de diverse visserijgemeenschappen (provincies en gemeenten).