Persbericht

Vissersvloot voor eerst sinds jaren gegroeid; meer vissersschepen in eigendom van grotere bedrijven

Gepubliceerd op
20 april 2018

Voor de Nederlandse visserijsector is 2017 economisch gezien een goed jaar. Het nettoresultaat van de kottervisserij is ten opzichte van het topjaar 2016 iets gedaald: van 81 miljoen naar 73 miljoen euro. Dit komt door lagere vangsten in de kottersector in 2017. Na jarenlange verliezen of marginale winsten in de periode vanaf 2000 tot aan 2014, zijn in de periode daarna de nettoresultaten beduidend gestegen. Dit komt door een combinatie van lagere brandstofkosten, hogere visprijzen en de toepassing van de pulsvisserij. Voor sommige vissers kon het tij, na de jarenlange lage of negatieve resultaten, niet meer keren. Verschillende schepen zijn opgekocht door grotere (familie)bedrijven. Daarnaast is de vloot voor het eerst sinds 2010 in aantal toegenomen; er zijn zes extra schepen toegevoegd. Dit blijkt uit de laatste cijfers van Wageningen Economic Research die vandaag worden gepresenteerd.

Goede resultaten kottervisserij mede door hoge visprijzen en lage gasolieprijs

Het opnieuw hoge nettoresultaat van de kottervisserij is toe te wijzen aan een combinatie van hoge visprijzen en relatief lage brandstofprijzen. De gemiddelde gasolieprijs bedroeg in 2017 39 eurocent per liter en was daarmee 5 eurocent hoger dan in 2016. Ter vergelijking: in 2012 was de gasolieprijs 66 eurocent. De gemiddelde aanvoerprijzen van de schol en garnalen stegen in 2017 opnieuw. Met name de aanvoerprijs van garnalen lag op een hoog niveau: 7,45 euro per kilo. De aanvoerprijs van schol steeg van 1,68 euro per kilo naar 1,90 euro per kilo. De gemiddelde aanvoerprijs van tong daarentegen daalde van 11,07 euro per kilo naar 10,81 euro per kilo. In totaal werd in 2017 minder vis aangevoerd, maar steeg de waarde ervan. Het grootste deel van de platvisvissers maakte gebruik van de pulstechniek. In de kottervisserij waren in 2017 286 kotters actief, waarvan zo’n 80 schepen in 2017 gebruik maakten van de pulstechniek. De kottervloot is in 2017 met zes schepen uitgebreid, en lijkt in 2018 nog verder te groeien. Sinds 2008 neemt binnen de kottervisserij het aantal bedrijven dat meer dan een schip heeft, toe.

Vissersvloot voor eerst sinds jaren gegroeid; meer vissersschepen in eigendom van grotere bedrijven

Kleine verbetering economisch resultaat mosselkwekers

Het jaar 2016 was met een nettoresultaat van 4 miljoen euro een moeilijk jaar voor veel mosselkwekers. Mede vanwege de TTX-crisis waren de inkomsten in dat jaar het laagst sinds 2011. In 2017 is de prijs van de consumptiemosselen gestegen van 0,83 euro/kg in 2016 naar 1,09 euro/kg in 2017, maar is een lagere productie gerealiseerd. Deze lagere productie komt met name door stormen in het najaar van 2017. De inkomsten zijn daarbij gestegen naar ongeveer 50 miljoen euro (6% meer dan 2016); naar verwachting zal het nettoresultaat in 2017 op 5 miljoen euro uitkomen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Grote uitdagingen voor Nederlandse visserijsector

De Nederlandse visserijsector staat voor een aantal uitdagingen, zoals mogelijke afschaffing van de pulsvisserij, een brexit, windmolenparken op zee en de aanlandplicht. Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de bedrijfsvoering en winstgevendheid van de ondernemingen. Zo is het nog niet duidelijk of de trawler- en kottervloot in Britse wateren mag blijven vissen, of onder welke voorwaarden en tegen welke prijs dat eventueel zou mogen. Als de sector uit de Britse wateren geweerd zou worden door een brexit, betekent dat dat het resterende deel van de Noordzee intensiever wordt gebruikt.

De Noordzee moet door de sector in toenemende mate met andere gebruikers worden gedeeld. Als er windmolenparken op zee worden gerealiseerd, houdt dat voor de visserij een verlies in van visgronden. Mocht worden besloten de pulsvisserij niet toe te staan, dan komt de platvissector meteen veel kwetsbaarder te staan ten opzichte van de fluctuerende gasolie- en visprijzen. De pulsvisserij is daarnaast een visserijmethode met relatief weinig bijvangst; een belangrijk voordeel wanneer in 2019 de aanlandplicht volledig ingevoerd zou worden. De aanlandplicht zal de kottersector bij volledige invoering naar verwachting 20 tot 30 miljoen euro per jaar gaan kosten. 

Tijdens Visserij in Cijfers 2018 worden verschillende scenario’s en oplossingen besproken voor deze ontwikkelingen in de visserijsector. De kennis en expertise van de verschillende onderdelen, , sociaal, technisch en economisch, binnen Wageningen University & Research dragen hier aan bij.