Sprinklers irrigating crops in a field.

Water: economische aanpak

Onderzoek van Wageningen Economic Research richt zich op economische aspecten van water, met name op watergebruik.

Bij waterproblemen kijken de economen van Wageningen Economic Research eerst naar de gebruikers van water. Wat betekent het tekort aan water of de wateroverlast voor hen en met welke oplossingen kunnen ze hun situatie verbeteren. Zo komen we op andere oplossingen uit dan hydrologen. Bijvoorbeeld: samen met Universiteit Utrecht is de waarde van grondwater onderzocht en gekeken hoe boeren hun inkomen kunnen verhogen door bij droogte een ander gewas te verbouwen in plaats van meer grondwater te gebruiken.

We kijken bij water naar de volgende factoren:

Gedragsverandering

Water stroomt nu eenmaal van hoog naar laag. De mens maakt de keuzes wat ermee te doen. In een betere verdeling van schaars water speelt gedrag een grote rol. Bij de keuze voor het al dan niet treffen van een waterbesparende maatregelen spelen naast kosten (en baten) ook andere overwegingen een rol. Een maatregel kan ook een tegenovergesteld effect sorteren, investeren in water efficiënte irrigatiesystemen leidt soms tot meer watergebruik, omdat de opbrengsten van de nieuwe hoogwaardige teelten hoger zijn.

Eerlijke verdeling

Eerlijke verdeling van water van water is belangrijk. Een van de Sustainable Development Goals - opgesteld door de Verenigde Naties - is het recht van iedereen op schoon water en sanitair.

Virtual water

Stroomgebieden bepalen de ruimtelijke afbakening van watergebruik. Het concept ‘virtual water’ helpt mensen te kijken naar de impact van hun watergebruik in andere delen van de wereld. Daarbij kijken we onder andere hoeveel water er nodig is geweest voor een stukje vlees op je bord. De omvang van de waterafdruk is niet relevant maar of wel of dit water schaars was. Wageningen Economic Research rekent dit uit.

Waterbeleid

De gemeenschappelijke voorraad zoetwater die niet oneindig is. Als daar veel van wordt gebruikt is er voor natuur onvoldoende over. Als boeren zuiniger met water omgaan, komt er meer beschikbaar voor anderen. Verontreiniging met bijvoorbeeld nutriënten van gemeenschappelijk water is een probleem. Wat zijn effectieve en efficiënte maatregelen om waterkwaliteit te verbeteren tot het gewenste niveau is dan de vraag. Wageningen Economic Research werkt voor KRW, de Kaderrichtlijn Water en de MSFD, de Kaderrichtlijn Marien.