Markt- en ketenonderzoek

Bedrijfseconomische informatie en marktgegevens, kennis van machtsverhoudingen, mededinging en prijsvorming. Binnen Wageningen Economic Research beschikken we over een schat aan gegevens die, door ze te koppelen, bijzondere inzichten opleveren. Met deze market intelligence data helpen we bedrijven bij het nemen van beleid- en investeringsbeslissingen.

De markten voor agrarische producten en voedingsmiddelen veranderen. Het aantal bedrijven neemt af en de bedrijven die overblijven worden groter. De relaties in de keten veranderen en het karakter van de markt wordt internationaler. De Nederlandse agrosector beweegt mee met deze ontwikkelingen om zo de internationale concurrentiepositie te behouden en te versterken. Wageningen Economic Research onderzoekt marktwerking en marktontwikkelingen en adviseert in besturings-, coördinatie- en controlevraagstukken en meet daarnaast de concurrentiepositie van sectoren, regio’s en landen. Wageningen Economic Research heeft ervaring en expertise in de internationale ketens van vis, cacao, koffie en thee, groente en fruit, soja, palmolie, katoen en hout.


Projecten

Naar beter functionerende ketens en markten

Tien miljoen Europese boeren en talloze andere wereldwijd, 230.000 groothandelsbedrijven, 260.000 verwerkers en 450.000 detailhandelsbedrijven produceren, verwerken en distribueren eten voor de Europese consument. Een balans tussen concurrentie en samenwerking is de sleutel tot het bereiken van particuliere en collectieve doelen als het gaat om winst en duurzaamheid. Wij ondersteunen bedrijven en beleidsmakers in het ontwikkelen van strategieën om die balans te vinden.

Een blik in de toekomst

Betrouwbare informatie over huidige en toekomstige ontwikkelingen is essentieel bij belangrijke bedrijfs- en beleidsbeslissingen. In ons onderzoek combineren wij diepgaande expertise in agrifoodketens en markten met databases en modellen. We zijn betrokken bij het creëren van wereldwijde marktvooruitzichten voor melk, vlees, granen en oliezaden (DG AGRI). Op basis van data, modellen en expertise schatten wij per EU-lidstaat in hoe productie en consumptie zich in de komende 10 jaar ontwikkelen. Zo dragen we bij aan inzicht in de ontwikkeling van de belangrijke voedselmarkten.

Maatschappelijke effecten van voedsel in beeld

Voedselproductie en -consumptie hebben zowel positieve als negatieve gevolgen op inkomens, klimaat, (kinder)arbeid en de menselijke gezondheid. Samen met True Price hebben wij de maatschappelijke gevolgen van voedselproductie in kaart gebracht, evenals hun relatieve omvang. Zo kunnen bedrijven hun producten verbeteren en kunnen regeringen een agenda opstellen voor duurzaamheidsoverleg met de industrie. Ook consumenten willen meer weten over wat zij in hun winkelmandje hebben. Bedrijven en overheden krijgen door dit onderzoek inzicht in het begrip transparantie, de bereidheid tot betalen van consumenten en de kosten en batenverdeling in de keten. Zo dragen we bij aan transparantie in de gehele keten.

De consumenteneuro ontleed

De gemiddelde grootte van de bedrijven in de keten varieert. Bedrijven beconcurreren elkaar om marktaandeel en marges, maar werken ook samen om gemeenschappelijke doelen te behalen. Concurrentie stimuleert innovatie, efficiëntie en een gediversifieerd en betaalbaar productaanbod. Tegelijkertijd kan een verschil in grootte tussen bedrijven binnen een keten leiden tot ongelijke onderhandelingsmacht en kunnen er zorgen ontstaan over het effect hiervan op kleinere ketenpartijen. Wij hebben van acht voedselketens in Nederland de prijstransmissie inzichtelijk gemaakt. Hierbij hebben we gekeken of de prijs die de consument betaalt effect heeft op de prijs die de boer ontvangt. Zo dragen we bij aan transparante voedselketens.

Minder voedselverspilling

Jaarlijks verspillen we wereldwijd 1,3 miljard ton voedsel. In de EU-28 gaat het om 25% van het gekochte voedsel. Dit heeft negatieve gevolgen voor voedselzekerheid, duurzaamheid en bedrijfswinsten. De inefficiënties in waardeketens die de oorzaak zijn van voedselverspilling moeten dan ook dringend worden aangepakt. Daarvoor onderzoeken wij de impact van voedselverspilling op toeleveringsketens en komen met oplossingen voor het terugdringen ervan. Uiteenlopende ketenpartijen hebben elkaar nodig om de voedselverspilling in de keten tegen te gaan. Dit kan door wijzigingen in producten, ketenorganisatie, technologie of marketing. Wij verbinden partijen richting nieuwe initiatieven en ondersteunen in de gezamenlijke uitrol. Zo dragen we bij aan minder verspilling. Meer informatie:

Voedselketens in ontwikkelingslanden ontleed

De bevolking en de inkomens nemen de komende decennia vooral rond de evenaar toe. Ook trekken mensen van het platteland naar de steden. Dit betekent een sterk toenemende vraag naar ander voedsel en een andere organisatie van de voedselketen. DG Development and Cooperation (DEVCO) heeft opdracht gegeven aan meerdere onderzoeksinstituten, waaronder WUR, om 30 voedselketens in ontwikkelingslanden in kaart te brengen op hun sociale, economische en duurzaamheidsaspecten. Zo dragen we bij aan de duurzame ontwikkeling van voedselketens in ontwikkelingslanden.