Werkwijze landelijk meetnet effecten mestbeleid

Werkwijze

Wageningen Economic Research en het RIVM werken voor het meetnet samen om informatie te verzamelen over de landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven in Nederland. Wageningen Economic Research verzorgt de selectie en werving van deelnemers aan het LMM. Daarnaast verzamelt Wageningen Economic Research financieel-economische, technische en milieukundige gegevens van de ongeveer 450 landbouwbedrijven en legt deze gegevens vast in het Bedrijveninformatienet.

Het RIVM heeft als taak het monitoren van de waterkwaliteit op landbouwbedrijven. Dit gebeurt door bemonstering van het water dat uitspoelt uit de wortelzone en van het slootwater. Water dat uit de wortelzone uitspoelt, wordt onderzocht via bemonstering van de bovenste meter van het grondwater, het bodemvocht of het drainwater.

De methodiek van het monitoren is gebaseerd op het principe dat de kwaliteit van het bovenste grondwater is beïnvloed door de landbouwpraktijk in het voorafgaande jaar. Bedrijven worden gegroepeerd op basis van de dominante grondsoort van de postcode van het bedrijf en het type bedrijf. Vier hoofdgrondsoortregio’s en vier bedrijfstypen worden onderscheiden (zie de tabel).

Hoofdgrondsoortregio Bedrijfstype
Zandregio Melkveehouderij
Kleiregio Akkerbouw
Veenregio Staldieren
Lössregio Overige/andere bedrijven

Informatie voor deelnemers

Informatie voor deelnemers over de specifieke bemonsteringsmethode voor de verschillende bedrijfstypen en grondsoorten kunt u hier downloaden:

Melkvee-houderij Akkerbouw Staldieren & Overig
Zand Factsheet Factsheet Factsheet
Klei Factsheet Factsheet Factsheet
Veen Factsheet Factsheet
Löss Factsheet Factsheet Factsheet