Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) Nederland

Hydrofysische gegevens van Nederland

Hydrofysische gegevens beschrijven hoe water zich beweegt in de onverzadigde zone, het bovenste deel van de bodem. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen welke planten en bomen op de bodem kunnen groeien, of broeikasgassen vrijkomen, of de bodem krimpt of zwelt en hoe opgeloste stoffen worden verplaatst naar het grondwater.

Hydrofysische gegevens zijn onder andere de waterretentie- en waterdoorlatendheidskarakteristiek, dichtheid van de bodem, het gehalte aan organische stof, de korrelgrootteverdeling en karakteristieken van krimp en zwel.

Wageningen Environmental Research verzamelt en beheert sinds 2012 hydrofysische gegevens van de bodem in Nederland in het Bodemkundig Informatiesysteem Nederland. De gegevens worden bepaald aan grondmonsters in het Bodem-Hydrofysisch Laboratorium van Wageningen University & Research (WUR). De grondmonsters zijn verzameld op enkele honderden locaties in Nederland.

Van de hydrofysische gegevens zijn gemiddelden bepaald per type bodem. Deze zijn ondergebracht in de Staringreeks. De Staringreeks is een verzameling van waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland, die wordt onderhouden bij Wageningen Environmental Research.

De Staringreeks is samen met de bodemkaart opgenomen in de Bodemfysische Eenhedenkaart van Nederland (BOFEK), een kaart met 79 eenheden met vergelijkbare bodemopbouw en hydrologisch gedrag. Deze kaart wordt vaak gebruikt bij modelberekeningen van water- en stoffentransport in de bodem.

De hydrofysische gegevens in BIS Nederland worden openbaar toegankelijk gemaakt in de portalen van de Basisregistratie Ondergrond (BROloket) en van BIS Nederland (www.bodemdata.nl en www.soilphysics.wur.nl).

Voorbeelden van toepassingen van bodemfysische gegevens: