Toepassingen Grondwaterdynamiek

Op basis van geactualiseerde informatie over de grondwaterdynamiek is met behulp van het waternood-instrumentarium zoals voor STOWA ontwikkeld vast te stellen in hoeverre het actuele grondwaterregime (AGR) voldoet voor de gewenste landbouwkundige en natuurdoelen.

Afhankelijk hiervan kan een realistisch gewenste grondwaterregime worden vastgesteld waarbij de gewenste doelen zo goed mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Deze systematiek is in een tweetal studies ontwikkeld en toegepast door Finke et al. (2001) en Hoogland et al. (2003) . Naast het STOWA waternood instrumentarium is door Hoogland et al. (2002) een methode ontwikkeld om op basis van bodemkundig-hydrologische geschiktheid natuurdoelen optimaal te lokaliseren

Tijdens de Gd-kartering in Brabant door Finke et al. (2002) is op basis van de vervaardigde Gd-bestanden een ruimtelijk beeld van de maatgevende afvoer bepaald. Op basis van modelberekeningen zijn afvoerrelaties afhankelijk van de grondwaterdynamiek vastgesteld en toegepast om kaarten van maatgevende en specifieke afvoeren te genereren.

Daarnaast is Gd-informatie in eerder onderzoek gebruikt voor de keuze van representatieve meetlocaties voor de optimalisatie van een grondwatermeetnet. Hiervoor zijn verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd door Massop en van der Gaast (2003) en Bierkens en Massop (2000).