Actualisatie bodemkaart veengebieden

De informatie over veen- en moerige gronden op de bodemkaart, schaal 1 : 50.000, is verouderd. Daarom wordt zo’n 360.000 hectare opnieuw in kaart gebracht. Met digitale bodemkartering en aanvullende bodemkundige profielbeschrijvingen wordt de actualisatie efficiënt uitgevoerd. Naast een geactualiseerde kaart levert het project een methodiek op waarmee ook na 2014 actualisaties kunnen worden uitgevoerd.

Aanleiding

Volgens de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, komt bij meer dan een half miljoen hectare veen ondiep in het bodemprofiel voor. Door oxidatie van het veen worden veenlagen dunner of verdwijnen zelfs, waardoor de eigenschappen en kenmerken van de bodem veranderen. De bodem is in veel gebieden meer dan 25 jaar geleden gekarteerd. Inmiddels komen op verschillende plaatsen andere bodemtypen voor dan de bodemkaart aangeeft. Dit is vooral het geval in gebieden waar de veenlaag tot 120 cm dik was. Voor deze gebieden moet de bodem opnieuw in kaart worden gebracht.

Doel

Het project heeft als doel om een nieuwe bodemkaart te maken voor de gebieden waarvoor de huidige bodemkaart een veendikte van maximaal 120 cm aangeeft. In totaal zal ca. 360.000 hectare opnieuw worden gekarteerd.

Aanpak

De actualisatie van de bodemkaart vindt plaats met behulp van digitale bodemkartering (DBK). Hierbij combineert een statistisch model de bodemgegevens uit veldwaarnemingen met informatie over onder andere afbraaksnelheid van veen, hoogteligging en reliëf, maaivelddaling, grondwaterstandsdiepte en grondgebruiksreeksen

Met dit model worden zowel veendikte als bodemtype ruimtelijk voorspeld, en wordt de nauwkeurigheid van deze voorspellingen gekwantificeerd. Om dit model op te kunnen stellen worden alle bodemkundige profielbeschrijvingen uit BIS en andere bronnen uitgebreid geanalyseerd. In gebieden waarvan weinig recente profielbeschrijvingen beschikbaar zijn worden extra boringen verricht.

Resultaat

Het project resulteert in 2014 in een geactualiseerde bodemkaart van gebieden met veengronden en moerige gronden én in een methode waarmee de bodemkaart ook na 2014 efficiënt geactualiseerd en onderhouden kan worden. De geactualiseerde kaart vervangt de informatie van de oude bodemkaart die meer dan 25 jaar geleden en voor sommige gebieden zelfs meer dan 35 jaar geleden is verzameld. Gebruikers krijgen daardoor eindelijk weer de beschikking over actuele, recent verzamelde informatie. Voor het maken van nieuwe gebiedsplannen, het opstellen van gebiedsbeleid, het evalueren van maatregelen en het bepalen van de kwetsbaarheid van een gebied voor uitspoeling of verontreiniging, enz. is deze nieuwe informatie van evident belang.

project2.jpg