Cursus kwaliteitsherkenning dijkgrasland

Cursus kwaliteitsherkenning dijkgrasland

Naast het toepassen en verbeteren van de toetsingsmethode heeft Wageningen Environmental Research diverse malen met aanbeveling van de Unie van Waterschappen de cursus 'Kwaliteitsherkenning dijkgrasland' georganiseerd. Deze cursus is specifiek toegesneden op de beheerpraktijk van Waterschappen. Hierin wordt uitgelegd hoe de kwaliteittoetsing van een grasbekleding in het kader van de VTV moet worden uitgevoerd. Aan de orde komen verschillende beheertypen van dijkgrasland, het steken en beoordelen van wortelmonsters, herkenning van graslandplanten en het beoordelen van de veldresultaten.

Het is een maatwerkcursus die bij voorkeur in-company bij een waterbeheerder wordt aangeboden. Op deze manier kan er aandacht besteed worden aan de specifieke eigenschappen zoals:

  • lokale bodemsamenstelling
  • ingezaaide grasmengsels
  • lokale natuurlijke vegetatie
  • gevoerd beheer op de waterkeringen

De cursus valt in een beperkt theoretisch en een groot praktisch deel uiteen:

  • In het theoretisch deel wordt een korte inleiding gegeven op de wetgeving rondom waterkeringen, de VTV, gras als dijkbekleding en de toetsingsmethodiek.
  • In het praktijkdeel wordt geoefend met determinatie van veel voorkomende kruiden en grassen op dijken, het beoordelen van de vegetatie op een dijktraject, het steken en beoordelen van wortelmonsters en het uitvoeren van een toetsing van de erosiebestendigheid van een dijkvegetatie.

Na de cursus wordt een certificaat van deelname uitgereikt. De cursus kan in de periode van april t/m september worden aangeboden. Neem voor een passende aanbieding contact met ons op via dijken@wur.nl of rechtstreeks met een van de contactpersonen.