Onderzoek in het Bodem Hydro-Fysisch lab

Het Bodem Hydro-Fysisch lab wordt gebruikt voor velerlei onderzoek. Op deze pagina vindt u een selectie van recent uitgevoerd of lopend onderzoek.

Referentiemonsters voor bodemfysische metingen

In nauwe samenwerking met de Universiteit van Luik, Gembloux Agro-Bio Tech, is het lab bezig met het ontwikkelen van één of meerdere referentiemonsters. De referentiemonsters kunnen gebruikt worden om cross-checks uit te voeren binnen de gebruikte meettechnieken en laboratoria en om kwaliteitscontroles uit te voeren binnen een enkele opstelling.

Reference Samples.jpg

Lees verder ...

Biochar

Door toepassing van biochar in de bodem blijkt de bodemvruchtbaarheid te vergroten, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en koolstof beter te worden vastgehouden. Welke mechanismen liggen aan deze effecten ten grondslag en hoe beinvloeden die de bodemeigenschappen? Dit onderzoek richt zich op het verkrijgen van verklaringen die kunnen helpen om de voordelen van biochar te optimaliseren en gelijkertijd de mogelijke risico's in het gebruik ervan te minimaliseren.

Biochar
Biochar


Biochar is een houtskoolachtige stof, dat gemaakt wordt door organisch materiaal in een zuurstofloze omgeving te verhitten tot 350 graden Celcius.

Lees verder ...

Lab, veld versus Remote Sensing

Kleigronden zwellen als ze vochtiger worden en krimpen als ze uitdrogen. Dit veroorzaakt kleine, maar meetbare veranderingen van het maaiveldniveau. Omdat er behoefte is aan metingen van het waterbergend vermogen van gronden op grote schaal met een hoge resolutie doet Bram te Brake, van de groep Bodemfysica en Landmanagement van Wageningen University & Research, hier onderzoek naar. Hij bestudeert momenteel de mogelijkheden om zwel en krimp van kleigronden op grote schaal te kunnen meten om daarmee de verandering van de berging van het bodemwater te kunnen inschatten. De verschillende schalen van de bodemfysische processen vragen om een innovatieve combinatie van kleinschalige laboratoriummetingen, veldwaarnemingen en remote sensingtechnieken.

Bram6.jpg

Lees verder ...

Regenwormen verhogen broeikasgassen

Slecht nieuws voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. Want regenwormen blijken de uitstoot van broeikasgassen vanuit de bodem te verhogen. En niet zo’n klein beetje ook. Dat blijkt uit onderzoek van Ingrid Lubbers, Lijbert Brussaard en Jan Willem van Groenigen dat zondagavond in Nature Climate Change is gepubliceerd.

wurmen.jpg

Lees verder ...

Mesofauna, bodemstructuur en N2O emissies: is er een relatie?

We hebben de rol van bodem mesofauna in de uitstoot van het broeikasgas distikstofoxide (N2O) uit landbouwbodems onderzocht aan de hand van bodemstructuurparameters geanalyseerd met X-ray scanning. Het experiment was opgezet in het Bodemfysisch Laboratorium:

Lees verder.....

Bodemhydrofysische bemonsteringslocatie nauwkeuriger met sensortechniek.

Het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) Nederland, dat deels
ondergebracht wordt de Basis Registratie Ondergrond (BRO), bevat onder andere een representatieve database met bodemhydrofysische
(BhF) gegevens van Nederland. Het team Bodem, Water, Landgebruik van Wageningen Environmental Research (WENR) is het afgelopen jaar druk bezig geweest om deze gegevens te updaten, onder andere door nieuwe monsters te steken in het veld en deze te analyseren in het lab. De bemonsteringslocaties worden normaliter geselecteerd op basis van bestaande bodemkaarten en boorgegevens in BRO/BIS. Om dat slimmer
te doen is nu ook sensortechnologie ingezet. Een belangrijk doel voor
dit jaar was het bemonsteren van zware zavelgronden omdat het aantal daarvan in de BRO relatief laag is.

f3.jpg

Lees verder......