Climate Resilience

Het klimaat verandert, daar kunnen we niet meer omheen. Het team Klimaatbestendigheid doet toegepast onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering voor de samenleving en ecosystemen. We werken nauw samen met betrokkenen aan slimme oplossingen gebaseerd op natuurlijke processen. We zien de klimaatopgave in samenhang met vraagstukken op gebied van voedselzekerheid, biodiversiteit, mobiliteit en energie. Onze slimme oplossingen dragen dan ook niet alleen bij aan klimaatbestendige steden, landschappen en voedselsystemen maar ook aan biodiversiteit en leefbaarheid. We maken gebruik van recente klimaatmodellen, data en kunstmatige intelligentie om zowel de effecten van klimaatverandering in beeld te brengen als de potentie voor slimme adaptatie en mitigatie oplossingen. We werken in steden, peri-urbane gebieden en in het landelijk gebied, zowel in Nederland als internationaal, voor beleidsmakers, lokale autoriteiten, de agri en food sector, en plattelands- en stedenbouwkundigen.

Dossier: Klimaatdiensten

Onze experts in klimaatdiensten helpen partijen in de agri en food sector, zoals beleidsmakers, en plattelands- en stedenbouwkundigen om inzicht te krijgen in risico’s en kansen als gevolg van klimaatverandering. We maken gebruik van de nieuwste klimaatmodellen en data, en vertalen deze in bruikbare informatie voor onze klanten . We brengen risico’s op hitte stress en wateroverlast in steden in kaart en werken samen met betrokkenen aan slimme groen-blauwe adaptatieoplossingen. Kennis over waterbehoefte en waterbeschikbaarheid nu en in de toekomst is essentieel voor duurzame vergroening in de stad. Voor partijen binnen de agri en food sector brengen we veranderingen in gewasopbrengst en potentie voor gewassen en adaptatiemaatregelen in beeld. Zo dragen wij met klimaatdiensten bij aan strategische langetermijnplanning op nationaal, regionaal of bedrijfsniveau.

Wetenschappelijke basis
We maken gebruik van de meest recente klimaatmodellen, scenario’ s en data. We zijn nauw betrokken bij het Copernicus aardobservatie- klimaatprogramma van de Europese Unie en maken voor ons internationale werk gebruik van de data die dit programma ter beschikking stelt. Ook volgen we de ontwikkelingen rondom recent gepubliceerde IPCC rapporten en consequentie voor nieuwe KNMI scenario’s op de voet. We dragen bij aan het European Climate Change Adaptation Platform ‘Climate-ADAPT’, sinds de oprichting ervan in 2012. Dit is hét platform voor klimaatadaptatie voor met name beleidsmakers binnen Europa.

Klantgericht en bruikbare klimaatinformatie
De wereld van klimaatdiensten is complex en sluit vaak niet aan bij de behoefte van de gebruikers. Wij werken nauw samen met gebruikers met oog op de ontwikkeling van bruikbare informatie die leidt tot besluitvorming over klimaatadaptatie en/of mitigatieoplossingen.

Integraal
De klimaatopgave kan niet los worden gezien van vraagstukken op gebied van voedselzekerheid, biodiversiteit, mobiliteit en energie. Besluitvorming binnen steden, regio’ s of voedselketens vindt dan ook niet plaats op basis van klimaatinformatie alleen. Onze klimaatdiensten als ‘geschiktheidskaarten voor gewassen’ combineren klimaatdata met landgebruik, agronomische en sociale economische data.

Dossier: Nature-based Solutions voor Klimaatadaptieve steden

Een groot deel van de wereldbevolking woont tegenwoordig in de stad. Waarschijnlijk zullen stedelijke gebieden als gevolg van de klimaatverandering steeds meer te maken krijgen met hevige regenval, overstromingen en hittegolven. Om de steden van de toekomst leefbaar te houden is verder onderzoek en actie nodig voor ingrepen die de gevolgen van hevige neerslag, hitte en droogte in dichtbevolkte gebieden te verlichten. Met gevoel voor transities in het complexe bestuurlijke, sociale en fysieke systeem van steden werkt ons team aan natuurlijke klimaatoplossingen voor deze opgaven. Van onderzoek naar het functioneren van nature-based solutions tot de implementatie in een wijk samen met bewoners.

Van systeem tot oplossing
We benaderen de stad vanaf het onderliggende natuurlijke systeem. Kennis en data over bodem, water en klimaat staan aan de basis van een duurzame oplossing. Het in kaart brengen van kennis en data over klimaatproblemen is een hulpmiddel voor effectief beleid. We analyseren de opgave en werken naar oplossingen met een wetenschappelijke basis.

Integrale aanpak - toekomstgericht
Team klimaatbestendigheid werkt op basis van een integrale toekomstvisie met multidisciplinaire teams aan klimaatbestendige steden zonder de opgave uit het oog te verliezen. Ons team staat klaar voor onderzoek naar de opgave, facilitatie van effectief beleid, ontwikkeling van innovatieve werkwijzen en onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen.

Dossier: Klimaatbestendige landschappen

Klimaatverandering zorgt voor enorme uitdagingen. We moeten de effecten van overstromingen, verzilting droogte en hittestress verminderen en tegelijkertijd voldoende en kwalitatief hoog voedsel produceren en de biodiversiteit versterken. Het team climate resilience werkt aan integrale ruimtelijke oplossingen voor deze uitdagingen en maakt hiervoor gebruik van natuurlijke processen in het landschap, met water en bodem als sturende principes. Zo doen wij onderzoek aan landschappen en hun vermogen om water te zuiveren om zo een robuustere zoetwatervoorraad te creëren maar ook positief bij te dragen aan biodiversiteit. We brengen klimaatkwetsbaarheden in landbouwgebieden in kaart en ontwikkelen samen met actoren adaptatiemaatregelen om de landbouw toekomstbestendig te maken. We werken aan natuurlijke vooroeverbeschermingsmaatregelen om de waterveiligheid te verhogen. We zoeken naar ruimte in oppervlakte, ruimte in de bodem en ruimte in de tijd om weersextremen op te vangen.

Landschapsgestuurde aanpak
Wij hanteren een landschapsgestuurde aanpak waarin de verschillende functies van een landschap samenkomen en problemen in samenhang worden onderzocht. Een landschapsgestuurde aanpak faciliteert het bijeenbrengen van verschillende belanghebbenden van binnen en buiten het gebied die samen met kennispartijen en overheden aan oplossingen werken voor complexe problemen zoals klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en voedselzekerheid.