Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De directie van Wageningen Environmental Research (WENR) en Department of Environmental Sciences (DES), onderdelen van Wageningen University & Research, neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door een beleid te voeren dat gericht is op een balans tussen economische, ecologische en maatschappelijke belangen.

De organisatie draagt zo bij aan een kwalitatief hoogwaardige en duurzame groene leefomgeving. Bij het doen van fundamenteel en toegepast onderzoek en het geven van academisch onderwijs staat de kwaliteit van ons werk voorop, waarbij de belangen van mens en milieu in hun onderlinge samenhang worden beschouwd.
Medewerkers, studenten, klanten en andere belanghebbenden kunnen erop rekenen dat bij beleidskeuzes aspecten zoals veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu worden meegenomen. Communicatie, openheid en het nakomen van afspraken zijn kernbegrippen in de gekozen aanpak.

MVO volgens ISO 26000

Door invulling te geven aan de internationale richtlijn NEN-EN-ISO 26000 (waarbij de methodiek van de NPR 9026+C1:2012 wordt toegepast) wil de organisatie op een goede en aantoonbare manier omgaan met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO). De principes en thema’s beschreven in deze richtlijn zijn belangrijke uitgangspunten voor de besluitvorming binnen de organisatie. Speerpunten voor de komende periode zijn: actieve betrokkenheid van stakeholders, maatschappelijke rol van organisatie richting de politiek en MVO-aspecten bij de voorbereiding van internationale projectvoorstellen.

Om aan te tonen dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen is de zelfverklaring ISO 26000 getoetst en geplaatst op het NEN publicatieplatform.

Kwaliteitsverbetering

Organisatiebreed wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Het doel is de visitaties als toets van wetenschappelijke kwaliteit succesvol af te ronden. Speerpunten zijn het streven naar tevreden klanten en kwaliteit van onderzoek. WENR werkt met een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens de norm ISO 9001:2015.

Verbetering milieuprestaties

De zorg voor de groene ruimte staat centraal binnen de eigen organisatie. Gestreefd wordt naar continue verbetering van de milieuprestaties. Een actief milieubeleid vormt een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en -strategie. De organisatie voldoet aan alle van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving, evenals het milieubeleid van Wageningen University & Research en relevante convenanten. WENR werkt met een gecertificeerd milieumanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van de ISO 14001:2015.

Gezondheid en veiligheid

De organisatie wil een goede en veilige werkomgeving bieden en schade aan de gezondheid van medewerkers en andere betrokkenen voorkomen. Het beleid is erop gericht het personeel te vrijwaren van druk die hun functioneren nadelig kan beïnvloeden.

De uitgangspunten van het duurzaamheidsbeleid van WENR en DES zijn opgenomen in de in oktober 2017 ondertekende duurzaamheidsverklaring.