Advies voor natuurbeleid

Overheden op mondiaal, Europees, nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau maken beleid voor natuur en biodiversiteit. Wageningen Environmental Research is gespecialiseerd in het verbinden van wetenschap, beleid en maatschappij. We werken samen met beleidsmakers op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau om hen te voorzien van juiste en tijdige informatie voor het nemen van beleidsbeslissingen.

  • shutterstock_38884159_bos_pad_natuur_keuze_splitsing_kiezen_LR.jpg

Onze kennis en expertise - wat bieden we?

Hierbij gebruiken we verschillende methoden voor het evalueren van de voortgang van het beleid. Zo ondersteunen we de Nederlandse overheid bij de rapportages van internationale conventies zoals Bern, Bonn en Ramsar Conventie, Verdrag inzake Biologische Diversiteit en voor de rapportage richting de EU met betrekking tot de Vogel- en Habitatrichtlijn (Art 17 en 12 rapportages). Daarnaast bieden we ondersteuning aan voor evaluaties en verkenningen voor nationaal en provinciaal natuurbeleid. 

Ook houden we ons bezig met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke trends die een invloed hebben op natuur zoals maatschappelijke betrokkenheid en energietransities. Deze kennis is van grote meerwaarde voor overheden om robuuste en duurzame beslissingen voor te bereiden. Vragen die we beantwoorden zijn bijvoorbeeld:

  • Wat is de toestand van natuur in ons land of provincie?
  • Wat is de voortgang van het uitvoeren van beleid en welke succes- en faalfactoren zijn er?
  • Hoe betrekt de overheid maatschappelijke partijen en burgers bij natuur?

Deze en andere vragen beantwoorden we middels diverse typen evaluaties (zoals klassieke evaluatie, lerende evaluaties en reflexieve evaluaties) en leernetwerken, maar ook middels velddata, expert beoordeling, model- en scenariostudies.

Voorbeelden van Nederlandse beleidsevaluaties en adviezen

Voorbeelden van onze Europese beleidsevaluaties en adviezen