Waterkwaliteit en -kwantiteit

Ons onderzoek heeft tot doel de wisselwerking tussen bodem-water-plant-atmosfeer en grond- en oppervlaktewater beter te begrijpen. Wageningen Environmental Research beschikt over veel relevante tools en faciliteiten, zoals rekenmodellen en laboratoria, om ons te helpen deze processen te begrijpen. In onze onderzoeksprogramma's ondersteunen we beleidsmakers en belanghebbenden op regionaal, nationaal, Europees, en wereldwijd niveau inzake het duurzaam beheer van watervoorraden en de daaraan gerelateerde (VN) Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

  • Waterkwaliteit en -kwantiteit

In het programma Duurzaam waterbeheer streven we om ons begrip van hydrologische processen op stroomgebiedsschaal, diffuse verontreinigingsbronnen van voedingsstoffen, pesticiden, en andere verontreinigende stoffen, en de manier waarop de ecologie reageert op meerdere stressfactoren, te verbeteren. We willen ook de relaties tussen ecologie en hydrologische, morfologische en biologische veranderingen begrijpen, zodat we de ecologische doelstellingen met betrekking tot oppervlaktewater kunnen halen. En we willen meer weten over het effect van klimaatverandering op ecologie, waterkwantiteit en waterkwaliteit.

Door kennis en inzichten over processen in bodem, water en atmosfeer leveren we een belangrijke bijdrage aan een duurzame leefomgeving
Peter Schipper

Beschikbaarheid van water

Er zijn talrijke uitdagingen om watervoorraden duurzaam te beheren en te zorgen voor gezonde oppervlaktewaterlichamen en grondwatervoorraden. De Europese Kaderrichtlijn Water is een sterk instrument om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Aanpassing aan klimaatverandering brengt extra uitdagingen met zich mee: waterbeheer moet aansluiten bij andere beleidsstrategieën voor klimaatadaptatie en mitigatiestrategieën in delta's en rivierbekkens om robuuste, groene en integrale oplossingen te vinden.

  • De achteruitgang van oppervlaktewater (door bijvoorbeeld pesticides, plastics en milieuvreemde stoffen zoals geneesmiddelen): hoe wordt water belast en hoe reageert de (aquatische) ecologie hierop;
  • Waterkwantiteit bij droogte (klimaatverandering): in hoeverre wordt de neerslag in de bodem verwerkt, hoe kan water worden vastgehouden, hoe nemen planten het water op, hoe vul je grondwater aan, etc.;
  • Ecology of nature-based solutions, om op een duurzame manier beter bestand te zijn tegen klimaatextremen als hitte, droogte en wateroverlast;
  • Interacties in de ‘bovenste meter’ grond tussen atmosfeer, gewassen en de bodem (vocht- en nutriëntenhuishouding), bijvoorbeeld ter onderbouwing van mestbeleid;
  • Hydrologie van de onverzadigde zone, het watersysteem begint in de bodem en gedegen kennis hierover is nodig om de uitdagingen waar we voor staan aan te gaan.

Showcases

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan