FAQ bosinventarisatie

Waarom wordt er met de hand gemeten en niet met modernere methoden, zoals GPS meting, vanuit de lucht etc.

  • Er is tot nu toe nog niet echt geïnvesteerd in het doorontwikkelen van de methoden en apparatuur om deze toe te kunnen passen op de Nederlandse situatie. Het belang voor Nederland en de sector is niet groot genoeg en het Nederlands bos is vrij klein. Om dit goed van de grond te krijgen is een langere voorbereidingstijd noodzakelijk. Bovendien blijven zogenaamde ground-truth waarnemingen noodzakelijk voor de interpretatie. Wel zou remote sensing behulpzaam kunnen zijn bij het opwerken van de gegevens en bij het bepalen van steekproeflocaties (stratificatie).
  • Tweede reden is dat het bos in Nederland dikwijls heterogeen van samenstelling is, met vaak meerdere boom- en/of struiklagen. Met de huidige remote sensing methodes vanuit satellieten zijn deze lagen niet zichtbaar.
  • Schatten van boomhoogte vanuit de lucht is tegenwoordig vrij nauwkeurig, maar diameters kun je er niet mee meten.
  • Er waren een aantal handmatige metingen nodig, zoals het monsteren van de strooisellaag. Deze laag speelt een rol bij het vastleggen van CO2, een van de factoren waarover gerapporteerd moet worden in het kader van de klimaatafspraken voor  Kyoto.

Waar kan ik de resultaten vinden?

De database is te vinden bij Probos.

Het rapport is hier te downloaden:

Ik heb een permanent punt op mijn terrein liggen. Kan ik straks zien wat de bijgroei in mijn gebied is?

Nee, het resultaat van 1 punt zegt niets over het gehele terrein. De steekproef is ontworpen om iets over het gehele Nederlandse bos te kunnen zeggen. Voor een goed beeld van uw terrein zijn meer steekproefpunten nodig. Wanneer u kennis van de ontwikkeling van uw bos wilt hebben, kunt u een inventarisatie laten uitvoeren voor het hele terrein en dit bijvoorbeeld over een aantal jaren weer laten herhalen op dezelfde punten.

Er is op mijn terrein gemeten. Kan ik als eigenaar de resultaten ontvangen?

De database is te vinden bij Probos.

Het rapport is hier te downloaden:

Als u de gedetailleerde gegevens wilt hebben, zult u deze in elk geval kunnen opzoeken in de database. U heeft daarvoor wel de puntcode van de opname nodig. Deze code is U toegestuurd met het verzoek om toestemming voor het doen van de opname. De eigendomsgegevens zijn niet in de database opgenomen en ook kan niet uit de database worden opgemaakt wat de exacte locatie van de opnamen zijn.

Bedenk echter dat de gegevens van een beperkt aantal steekproefpunten weinig relevant is voor een beeld van uw terrein als geheel.

Er ligt een permanent steekproefpunt op mijn terrein. Mag ik daar gewoon oogsten?

U hoeft geen rekening te houden met de ligging van steekproefpunten bij het beheer. Ze zijn bedoeld om toestand, ontwikkeling en beheer van het bos te monitoren en moeten dus representatief zijn voor het gehele bos.

Er ligt een steekproefpunt op mijn terrein. Waarom hier? Verderop ligt veel mooier bos!

De selectie van steekproefpunten is willekeurig gebeurd om representatief te zijn voor het gehele bos. Alleen op mooie plekjes meten zou een scheef beeld geven.

Er ligt een steekproefpunt op mijn terrein, maar precies op een bospad. Waarom?

De selectie van steekproefpunten is willekeurig gebeurd. Ook bospaden en kleine open plekken vallen onder de bosdefinitie.

Er ligt een steekproefpunt op mijn terrein, maar dit is toch geen bos?

De internationale FAO definitie van bosterrein is vrij ruim, omdat bijvoorbeeld zuidelijke landen vaak een iets ander beeld van bos hebben. Soms kan dit er in Nederland toe leiden dat bepaalde terreinen toch als bos geclassificeerd worden. De combinatie van een veldje met een paar bomen, grenzend aan een met bomen beplante weg kan bijvoorbeeld voldoen aan alle gestelde criteria (minimaal 10% kroonbedekking, minimaal 0.5 ha, minimale breedte 20m). Een dergelijk punt wordt als ‘overig bosterrein’ geclassificeerd en kan desgewenst uit de inventarisatie gefilterd worden voor een nauwkeuriger beeld van ‘echt’ bos.

Zijn de steekproefpunten gemarkeerd in het veld?

Bij de NBI7 is ervoor gekozen de punten te markeren met een magneetspoeltje. Het spoeltje wordt ongeveer 50 cm ingegraven en is dus niet te zien. Bij een volgende inventarisatie is het punt makkelijk terug te vinden. Er wordt alleen maar een magneetspoeltje geplaatst als de eigenaar daar toestemming voor heeft gegeven.

Wanneer komt de volgende bosinventarisatie?

De NBI is een Wettelijke Onderzoekstaak en wordt nu permanent uitgevoerd in een cyclus van 5 jaar. De NBI7 loopt van 2017-2021. De volgende inventarisatie, de NBI8, zal uitgevoerd worden in de periode van 2022-2026.