Monitoring Peizermaden

In het gebied van de polders Matsloot-Roderwolde en Peizer- & Eeldermaden is een herinrichting uitgevoerd. Water was en is belangrijk voor dit gebied.

In 1998 veroorzaakte het hoge water in het Peizerdiep bijna een ramp in de stad Groningen. Een nieuwe strategie was nodig om problemen in de toekomst te voorkomen. De autoriteiten besloten de wetlands van Roderwolde en Peize te gebruiken als opvang voor overtollig water.

Daar kwam al snel een tweede doel bij, namelijk natuur, de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur. Deze onderwerpen zijn gecombineerd met de herinrichting van de landbouw in het gebied. Zo ontstond het project Herinrichting Peize en Roden-Norg: Landbouw Natuur en Veiligheid.

Het hoofddoel van de herinrichting, creëren van ruimte voor het water, leidt tot een sterke stijging van de gemiddelde grondwaterstand in het gebied. Voor de meer dan 60 beschreven veenterpen in dit gebied is deze ontwikkeling mogelijk bedreigend. In de MER is vastgelegd dat de veenterpen gevolgd moeten worden in de tijd.

De monitoring heeft tot doel na te gaan wat de invloed van de herinrichting is op het in situ behoud van de veenterpen in het plangebied.

Hiervoor verricht Wageningen Environmental Research in de periode 2009 – 2014 metingen aan 15 geselecteerde veenterpen. Gevolgd worden veranderingen in de bodem, het grondwater, meteo gegevens en de vegetatie.