Impact story

Aanpassingen van kuststeden om de stijgende zeespiegel het hoofd te bieden

Kuststeden zijn aantrekkelijk dankzij hun mildere klimaat, gevarieerde natuurlijke ecosystemen, toegang tot water voor zowel commerciële doeleinden (havens) als recreatie, en de toegang tot het achterland via rivieren die uitmonden in zee. Omdat veel kuststeden zich in laagliggende gebieden bevinden en gevoelig zijn voor gronderosie, zijn ze kwetsbaar voor overstromingen als gevolg van de stijgende zeespiegel en vaker voorkomende hevige stormen. Steden moeten zich daarom aanpassen aan deze veranderende omstandigheden.

Motivatie

De Amerikaanse stad San Francisco is kwetsbaar voor de gevolgen van de stijgende zeespiegel. Daar waar nu wijken worden herontwikkeld, bevonden zich 100 jaar geleden moerassen en getijhavens. In de loop der jaren is daar bouwgrond aangelegd door land op te spuiten. Voor deze laagliggende gebieden is nu een langetermijnstrategie nodig vanwege de stijgende zeespiegel. San Francisco begint in te zien hoe waarschijnlijk hoge waterstanden zijn en welke gevolgen deze hebben, en weegt af of die gevolgen acceptabel zijn. Een van de belangrijkste vragen voor San Francisco is waar de kustverdediging moet komen, met andere woorden: wat er wel en niet mag overstromen. Wordt de nieuwe kustverdediging direct langs de kust aangelegd en wordt nieuwe infrastructuur verder weg gebouwd, of kunnen sommige delen van de stad teruggegeven worden aan de baai?

Oplossing

Om een voorstelling te maken van de mogelijke toekomst van de stad bij een stijgende zeespiegel en na te denken over opties om de kust weerbaarder te maken, hebben meerdere departementen van de gemeente en het district van San Francisco zich aangesloten bij het consortium voor een stapsgewijs ontwerpproces. Het doel van het team was om te evalueren hoe de kustlijn kan worden aangepast om de weerbaarheid van een snelgroeiende, multifunctionele buurt te verhogen. Mission Creek en de Mission Bay-kustlijn werden hierbij als testlocaties gebruikt. We hebben verschillende concepten ontwikkeld voor zowel de rivier als de kustlijn van de baai. In de monding van de rivier kan een getijdenbarrière worden gebouwd die gesloten kan worden bij hoogtij en stormvloeden. In de baai kan buiten de kades, parallel aan de bestaande kustlijn, een doorlopende landmassa worden gecreëerd. Dit land kan worden gebruikt als woon- en industriegebied, voor recreatie en natuurontwikkeling. Met de opbrengsten van vastgoedontwikkeling kunnen deze aanpassingen (deels) bekostigd worden.

Wageningen University & Research heeft deze activiteiten uitgevoerd in samenwerking met ARCADIS-US, SPUR en de San Francisco Bay Conservation and Development Commission.

Met de opbrengsten van vastgoedontwikkeling kunnen deze aanpassingen bekostigd worden

Impact en toekomstperspectief

Dit onderzoek is een eerste stap om een voorstelling te maken van de mogelijke toekomst van de stad bij een stijgende zeespiegel. Het ontwikkelen van nieuwe technische oplossingen zal waarschijnlijk het makkelijkst zijn; de kosten, wet- en regelgeving en steun vanuit de gemeenschap en politiek krijgen zullen een veel grotere uitdaging vormen.

sanfranciscobayfront_0.png