Project

Actualisatie Gt/Gd

De grondwaterstandsinformatie in de BRO wordt de komende jaren voor Nederland uniform gemaakt door voor laag Nederland een Gd-kaart te maken zoals die in de periode 1999-2004 ook voor hoog Nederland is gemaakt. In de toekomst kan de Gd-informatie haar actualiteit verliezen als gevolg van veranderingen in klimaat, ingrepen in de waterhuishouding, veranderend landgebruik etc.

Bij de kartering van de Gd in laag Nederland zullen gebieden waar de grondwaterstandsinformatie het meest verouderd is de hoogste prioriteit krijgen. Het is belangrijk om de actualiteit/kwaliteit van de Gd-informatie structureel te monitoren zodat noodzakelijke actualisaties bijtijds kunnen worden gepland en gerealiseerd.

De werkzaamheden zijn gericht op de kwaliteit, de actualiteit en de afhandeling van meldingen van BRO registratieobject 'Gt/Gd Kaart van Nederland'. Doelstelling is het vervaardigen van de geactualiseerde Gt/Gd-kaart op basis van bovengenoemd onderzoek en relevante hulpinformatie. De kaart wordt geleverd conform het binnen de BRO afgesproken datamodel MOD BKN.

De geactualiseerde kaart is nog niet landsdekkend; de kaartvlakken beslaan de Noordoostpolder en de Flevopolders, te weten het beheersgebied van waterschap Zuiderzeeland. Een belangrijk nevenproduct is methodiekontwikkeling: ontwikkelde protocollen, formats en  dergelijke zijn generiek en kunnen na 2018 worden ingezet voor de actualisatie van de resterende arealen van de geactualiseerde Gt/Gd-kaart.

Publicaties