Nieuws

Behoefte aan landbouwgrond in Regio FoodValley blijft groot

article_published_on_label
8 februari 2021

Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de behoefte voor landbouwgrond in de Regio FoodValley, moet zuinig worden omgegaan met de ruimte. Dit is één van de belangrijkste conclusies van Wageningen University & Research in de verkenning naar ruimtegebruik van de landbouw in de regio.

Regio Foodvalley heeft te maken met een hoge ruimtedruk. Woning-, infrastructuur-, energieopwekking- en biodiversiteitsopgaven leggen claims op het agrarische landelijk gebied. De verwachting is dat er in de komende jaren tienduizenden woningen zullen bijkomen, wind- en zonne-energie op land is nodig voor regionale energieopwekking en er wordt gewerkt aan het herstel van de biodiversiteit. Landbouw is de belangrijkste ruimtegebruiker in de regio (42% van het totale gebied). Maar ook de landbouw heeft(meer) ruimte nodig vanwege de transitie naar een circulair voedselsysteem en natuurinclusief.

Verkenning

Regio Foodvalley heeft WUR gevraagd om vier scenario’s te verkennen hoe de landbouw zich kan gaan ontwikkelen. Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkelrichting van de landbouw (productiegerichte bedrijfsvoering versus natuur inclusieve bedrijfsvoering) en klimaat- en milieudoelen (voorgenomen doelen versus strikte doelen). Dit is een regionale uitwerking van een eerder onderzoek naar ontwikkelrichtingen voor de landbouw in heel Nederland in 2050.

Slimme functiecombinaties

De onderzoekers concluderen dat landbouwgrond in de Regio FoodValley schaars is en zal blijven. De transitie naar een duurzamer landbouw vraagt om meer ruimte dan dat er in 2050 beschikbaar is, als de trendmatige afname van landbouwgrond van de laatste 20 jaar, tot 2050 doorzet. De economische resultaten van de agrosector zijn moeilijk te voorspellen, maar staan wel onder druk. De schaarse ruimte vraagt volgens de onderzoekers om slimme functiecombinaties.

Wethouder Bennie Wijnne van Barneveld geeft aan dat Regio FoodValley bezig is om alle ruimtelijke opgaven te verkennen, en hierbij ook het gaat kijken naar dit rapport van WUR. De uitkomsten van de Verkenning naar ruimtegebruik landbouw 2050 voor Regio Foodvalley worden bijvoorbeeld betrokken bij de Regionale Ruimtelijke Verkenning en betrokken bij het opstellen van de twee strategiën voor verstedelijking, waar verstedelijkingsstrategieën waarbij Regio Foodvalley is betrokken (Arnhem/Nijmegen/Foodvalley en het Ontwikkelbeeld Amersfoort).

Bekijk hier het rapport 'Verkenning naar ruimtegebruik landbouw 2050'.