Nieuws

Biodiversiteitsmonitor maakt prestaties akkerbouw inzichtelijk

article_published_on_label
25 november 2021

Akkerbouwers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit, onder andere met de Biodiversiteitsmonitor. Die maakt de prestaties op en rondom een akkerbouwbedrijf meetbaar en inzichtelijk, zodat akkerbouwers weten wat ze kunnen doen om de biodiversiteit te verbeteren. Wageningen University & Research en het Louis Bolk Instituut hebben advies uitgebracht over een set van indicatoren, waarmee biodiversiteitsprestaties per bedrijf op een eenduidige manier meetbaar worden.

De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA) is een initiatief van BO Akkerbouw, Provincie Groningen, Rabobank en Wereld Natuur Fonds. Eerder werd al de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij ontwikkeld. De BMA is bedoeld om prestaties op het gebied van biodiversiteit eenduidig te meten en financieel te belonen.

Kritische prestatie indicatoren

De basis van de monitor is een set van zogenaamde kritische prestatie indicatoren (KPI’s). Dit zijn indicatoren waar akkerbouwers individueel invloed op kunnen uitoefenen en die bijdragen aan herstel van biodiversiteit. Voor het herstel van biodiversiteit zijn de volgende opgaven relevant: duurzaam bodembeheer, een divers akkerland, voldoende en onderling adequaat verbonden (semi)natuurlijke habitat, minimale emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen en duurzaam waterbeheer.

WUR en het LBI hebben kritische prestatie indicatoren geïdentificeerd die een duidelijke relatie hebben met deze opgaven voor biodiversiteit en die kunnen toegepast worden op bedrijfsniveau.

Kritische prestatie indicatoren (KPI’s) die worden geadviseerd zijn onder andere: Percentage natuur- en landschap, Stikstofoverschot en gewasdiversiteit, percentage rustgewassen en milieubelasting gewasbeschermingsmiddelen.

Positieve rol van akkerbouwers

Akkerbouwers hebben veel kansen in handen om aan bovenstaande opgaven te werken door aanpassingen in hun bedrijfsvoering op te nemen. Met de geadviseerde set KPI’s is het aannemelijk dat als akkerbouwers goed scoren op de KPI’s, de biodiversiteit onder én boven de grond, het hele perceel, in de perceelsranden én in de omgeving van het bedrijf erop vooruitgaat.

Landelijk instrument

In verschillende pilots, verspreid over het land, wordt al met de KPI’s gewerkt. Volgend jaar zal ook in het kader van de BMA praktijk pilots plaatsvinden. De ontwikkeling van de BMA en de daarbij horende beloningssystematiek is tevens sterk verbonden met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.