Project

Bodembiologie als basiselement voor veerkrachtige teeltsystemen en koolstofvastlegging

De bodembiologie weerspiegelt de chemische en fysische samenstelling van de bodem en haar beheer, en is tevens een bepalende factor in het functioneren van de bodem en de gewasproductie. Bodemleven wordt in de praktijk als een steeds belangrijkere factor gezien, maar men mist de tools om gericht te sturen. Voor het ontwikkelen van circulaire en klimaatneutrale primaire productiesystemen moeten bodembiologische processen, die organische materialen in de bodem omzetten naar plant-beschikbare nutriënten of stabiele koolstofver­bindingen, beter begrepen worden.

Dit project richt zich op het ontwikkelen van meer weerbare plantaardige productiesystemen middels het verhogen van de organische stofkwantiteit en -kwaliteit in de bodem, en heeft tot doel meer inzicht in de bijbehorende biologische processen te krijgen. Bodembiologische processen bepalen de omzetting van de organische materialen in de bodem, en zijn daarmee cruciaal voor zowel een gezonde gewasgroei als de vorming van stabiele koolstofverbindingen in de bodem. Diverse bodembiologische parameters en hun relatie met gewas- en bodemparameters zullen worden bepaald. Voor verhoging van de organische stof worden verschillende typen dierlijke mest en organische reststromen gebruikt, mede in het kader van circulariteit. Andere maatregelen om de organische stof in de bodem te verhogen, zoals gereduceerde grondbewerking en gebruik van groenbemesters, zullen worden geëvalueerd, gebruikmakend van bestaande langetermijnexperimenten.

Publicaties