Project

Boeren voor Natuur: wat komt eruit?

Er wordt onderzocht of het project ‘Boeren voor Natuur’ een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de problematiek in de samenhang van landbouw, natuur- en landschapsbehoud-/ontwikkeling, waterbeheer en landschapsbeleving.

Doelstelling

Het onderzoek is opgezet om te analyseren of en hoe een aanpak conform ‘Boeren voor Natuur’ wezenlijk bijdraagt aan hogere natuurwaarden in het landelijk gebied, een betere waterkwaliteit, een aantrekkelijker landschap en meer betrokkenheid van burgers. Boeren voor Natuur is een visie over het duurzaam samengaan van landbouw en natuur door middel van een extensief bedrijfssysteem. De aanpak omvat naast de ‘groene randvoorwaarden’ ook specifieke organisatorische randvoorwaarden als fondsvorming en contractontwikkeling tussen regionale partners.

Vragen die de onderzoekers onder meer stellen zijn: Hoe kan 'Boeren voor Natuur' een effectieve ‘groen/blauwe dienstverlening’ vormen? Kan dit bijvoorbeeld de kwaliteit van de leefomgeving in stedelijke context versterken? Welke rol kan Boeren voor Natuur spelen rondom Natura-2000 gebieden of het voldoen aan de Kaderrichtlijn Water? Leidt Boeren voor Natuur inderdaad tot verhoging van de natuurwaarden en verbetering van de waterkwaliteit?

Beoogd resultaat

Het onderzoek Boeren voor Natuur levert kennis en inzichten die niet aleen relevant zijn voor de pilot-gebieden, maar ook daarbuiten. Denk hierbij aan:

  • het functioneren van extensieve bedrijfssystemen (gewenst voor Natura 2000)
  • het integreren van water op het boerenbedrijf (Kaderrichtlijn Water)
  • de mechanismen van kringlooplandbouw
  • het functioneel maken van landschapselementen (Agenda Landschap)
  • verwerking van biomassa (natuurbeheer)
  • weidevogels, burgerparticipatie, stadslandbouw en streekproducten

Werkwijze

Het onderzoek van Boeren voor Natuur bestaat uit:

  • conceptontwikkeling naar aanleiding van de praktijkervaringen uit twee pilots in de polder van Biesland (Delfgauw) en op landgoed Twickel (Delden)
  • monitoring en evaluatie in de beide pilot-gebieden
  • communicatie en kennisbenutting
  • onderwijs: het betrekken van groene opleidingen bij de Boeren voor Natuur-bedrijven, bijvoorbeeld door het uitzetten van studentenopdrachten binnen de monitoring en het stimuleren van stages. In de pilot Delfgauw bestaat inmiddels een vaste samenwerking met Hogeschool InHolland Delft.

In 2013 verschijnt een samenvattend overzichtsrapport over beide pilots, alle thema’s en de gehele pilotperiode. Belangrijke mijlpalen zijn de evaluaties van de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomsten en de evaluatie door de Europese Commissie. In 2012 worden daarom de laatste gegevens verzameld voor de overzichtsrapportage in de eerste helft van 2013.

Naast Alterra van Wageningen UR en het Ministerie van EL&I zijn bij het project betrokken: agrariërs, gemeenten, waterschappen, stadsregio's, provincies, DLG, Stichting Boeren voor Natuur Twente, Stichting Vrienden van Biesland en diverse vrijwilligersorganisaties.

Publicaties