Impact story

De maatschappelijke functies van groen voor een gezonde stad

Bijna drie van de vier EU-burgers wonen momenteel in een stedelijk gebied, en de verwachting is dat dit aantal verder zal toenemen. Deze mensen hebben een inclusieve, gezonde, veerkrachtige, veilige en duurzame leefomgeving nodig. Een van de belangrijkste uitdagingen is om voor 2030 universeel toegang te bieden tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes.

Motivatie

De specifieke kenmerken van Utrecht zijn een uitdaging voor de stadsplanners daar bij de ontwikkeling van groene stedelijke gebieden. De gemeente ziet dat er toenemende druk is op de leefomgeving door een groot aantal functies, waardoor luchtvervuiling, geluidsoverlast, bodemafdekking, overstromingen en 'hitte-eilanden' ontstaan. De stad wil maatregelen nemen om deze effecten tegen te gaan door zich te richten op de ‘groene infrastructuur’. Deze maatregelen moeten ook specifieke problemen van de bestaande groene infrastructuur oplossen, zoals bijvoorbeeld kwetsbaarheid voor ziekten en plagen bij lanen met één boomsoort en slechte luchtcirculatie op drukke wegen met bomen. Welke ontwerpprincipes moeten worden toegepast en waar?

Oplossing

We hebben de meest relevante functies van de stedelijke groene infrastructuur in Utrecht samen met experts van de gemeente in kaart gebracht. De belangrijkste genoemde functies van groene infrastructuur waren: lokale klimaatregulering, geluidsreductie, recreatie en schonere lucht. In een tweedaagse workshop werden stapsgewijs kaarten en grafieken gemaakt van het huidige potentieel van de groene gebieden voor elk van de stadsdistricten, en er werden scenario’s bedacht om Utrecht groener te maken:

  • 'vergroening’ van de luidruchtige, ondoordringbare gebieden en het toevoegen van groendaken;
  • huidige bomen ouder laten worden voor een dichtere kroonbedekking;
  • creëren van groene ruimte met minimaal 20 procent boomkroonbedekking in herstructureringsgebieden.

De kaarten helpen om de impact van verschillende vergroenende beheersalternatieven te vergelijken

Impact en toekomstperspectief

De ontwikkelde regels, kaarten en grafieken gaven een goed overzicht van de huidige ‘groene diensten’ op wijk- en totaal stadsniveau. Ze helpen om de impact van verschillende vergroenende beheersalternatieven te vergelijken. Over het algemeen vormen de kaarten en beoordeling van deze ecosysteemdiensten een nuttig startpunt om het beleid van Utrecht te ondersteunen om zo tot een ‘gezond stedelijk leven’ te komen en de uitvoering ervan in de dagelijkse stedelijke praktijk te waarborgen. Volgens Utrechtse experts zijn de kaarten en data niet alleen nuttig voor de stadsplanners, maar ook als communicatiemiddel voor de burger.

utrechtquickscan.jpg