Project

Economische vertaling Boeren voor Natuur

Met instemming van de Europese Commissie wordt in Nederland het door Alterra ontwikkelde concept Boeren voor Natuur toegepast in polder Biesland bij Delft en het landgoed Twickel (in totaal vier bedrijven). De berekening van de vergoedingen voor de uitvoering van dit concept, zijn indertijd uitgevoerd door Animal Sciences Group (ASG – inmiddels WUR Livestock) met Michel de Haan als projectleider – zie rapport 52 “Boeren voor Natuur, een economische vertaling”.

In de goedkeuringsbeschikkingen uit 2006 en 2007 van de Europese Commissie voor de uitvoering van Boeren voor Natuur is bepaald dat er na vijf jaar een herberekening van de vergoedingen moet plaatsvinden. Omdat het concept in 2012 voor het 5e jaar is uitgevoerd, moet op korte termijn een herberekening plaatsvinden. Omdat WUR Livestock de eerste berekeningen heeft uitgevoerd en de herberekening dient te geschieden met dezelfde uitgangspunten en modellen als indertijd zou ook de herberekening met de actuele gegevens bij voorkeur door WUR Livestock moeten gebeuren.

Doelstelling

In de goedkeuringsbeschikkingen uit 2006 en 2007 van de Europese Commissie voor de uitvoering van Boeren voor Natuur is bepaald dat er na vijf jaar een herberekening van de vergoedingen moet plaatsvinden. Omdat het concept in 2012 voor het vijfde jaar is uitgevoerd, moet op korte termijn een herberekening plaatsvinden van het principe 'boeren voor natuur' voor de bedrijfstypen zoals geformuleerdin rapport 52 'Boeren voor Natuur, een economische vertaling'.

De inkomensverschillen tussen de gangbare bedrijven en de Boeren voor Natuur bedrijven worden geactualiseerd met actuele prijzen en inzichten van 2012. De structuur van de bedrijven die in 2006 en 2007 zijn doorgerekend, is niet gewijzigd. De inkomensverschillen zijn opnieuw berekend voor de melkveebedrijven in Biesland en op Twickel, voor het zoogkoeienbedrijf en schapenbedrijf op Twickel.

Resultaten

rapportage met update van de berekeningen zoals geformuleerd in rapport 52 'Boeren voor Natuur, een economische vertaling'. De extra kosten van veehouden volgens het principe 'boeren voor natuur' worden geactualiseerd en in kaart gebracht.

Publicaties