Project

EJP SOIL

Het European Joint Program on Soil (EJP SOIL) heeft als hoofddoel kennis te ontwikkelen en te verspreiden om de bijdrage van landbouwbodems aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen te vergroten. Belangrijke maatschappelijke uitdagingen voor landbouwbodems zijn mitigatie van en de aanpassing aan klimaatverandering, duurzame landbouwproductie, het leveren van ecosysteemdiensten en het voorkomen en herstellen van land- en bodemdegradatie.

EJP SOIL is opgericht om de Europese samenwerking op het gebied van duurzaam bodembeheer te bevorderen. Het programma wordt uitgevoerd door 26 vooraanstaande onderzoeksinstituten en universiteiten uit 21 EU-landen, Noorwegen, Turkije en Zwitserland. Het consortium heeft voor de uitvoering over 5 jaar 80 miljoen euro aan financiering beschikbaar om kennis te ontwikkelen en verspreiden. Daarnaast is nog eens 10 miljoen euro beschikbaar voor projecten met externe partners.

De basis in EJP SOIL is de Roadmap for EU Agricultural Soil Management, welke dient als een kennisagenda en werkplan voor de komende jaren. De EJP SOIL roadmap is gebaseerd op vier verbonden componenten:

  • Ten eerste wordt kennis ontwikkeld in projecten met interne en externe partners georganiseerd via calls.
  • Ten tweede wordt kennis gedeeld en overgedragen om jonge wetenschappers op te leiden, om het algemene bewustzijn van het publiek te vergroten en om het maatschappelijk begrip van en de waardering voor agrarisch bodembeheer en de bijdrage ervan aan de samenleving te vergroten.
  • Ten derde wordt kennis geharmoniseerd en gewerkt aan geharmoniseerde opslag, organisatie en rapportage van bodeminformatie.
  • Ten vierde wordt gewerkt aan kennistoepassing waarbij gewerkt wordt aan het wegnemen van belemmeringen voor de toepassing van duurzame bodem beheerstrategieën, aan het samen ontwikkelen van passende instrumenten en aan het geven van op feiten gebaseerde aanbevelingen aan het EU-beleid.

De activiteiten van EJP SOIL worden in interactie met belanghebbenden, de lidstaten en DG AGRI uitgevoerd. De langetermijndoelstelling hierbij is om landbouwers te ondersteunen als goede beheerders van land- en bodembronnen en om de ontwikkeling en inzet van beleid te ondersteunen, met name het GLB en klimaatbeleid. Met gerichte activiteiten draagt EJP SOIL bij aan zes concrete maatschappelijke, wetenschappelijke, beleidsmatige en operationele uitdagingen om tot duurzaam beheerde landbouwbodems te komen.

Zie voor actuele informatie de website van EJP SOIL.