Project

FAIRWAY

Het doel van het project FAIRWAY is om innovatieve maatregelen voor de landbouwsector te ontwikkelen om verontreiniging van drinkwaterwinningen met nitraat en pesticides te verminderen, die verder gaan dan het generieke Nederlandse beleid.

Drinkwaterwinningen in Nederland (en EU) worden bedreigd door diffuse verontreiniging van nitraat en pesticides uit de landbouw, ondanks dat er op nationaal niveau beleid wordt gevoerd om deze verontreinigingen terug te dringen. Er zijn daarom aanvullende maatregelen nodig in waterwingebieden om de uitspoeling van nitraat en pesticides uit de landbouw terug te dringen.

Er zijn twee Nederlandse case studies opgenomen in FAIRWAY, één gericht op pesticide-verontreiniging in Noord Brabant en één gericht op nitraatuitspoeling in Gelderland. Dit wordt uitgevoerd samen met de relevante actoren in het waterwingebied en er wordt gebruik gemaakt van ervaringen met perspectiefvolle maatregelen in andere EU-landen. Daarbij wordt tevens een evaluatie uitgevoerd van het beleid en governance rond drinkwaterkwaliteit (nationale en regionale overheden, waterschappen, landbouwsector, drinkwatermaatschappijen) en worden aanbevelingen gedaan hoe de governance kan worden verbeterd, zodat de verontreiniging van drinkwater door nitraat en pesticides in Nederland wordt verminderd.

Beoogde output en impact

Het project leidt tot innovatieve maatregelen waarmee boeren uitspoeling van nitraat en pesticiden naar grond- en oppervlaktewater kunnen terugdringen. Het gaat hierbij om managementmaatregelen (precisiebemesting, nieuwe toedieningstechnieken voor pesticiden, gebruik van gewassensoren), snelle indicatoren en monitoringssystemen waarmee boeren inzicht krijgen in effecten van hun handelen op uitspoeling (sensoren om waterkwaliteit te bepalen) en verbetering van bestaande decision support systemen (milieumeetlat voor pesticides en kringloopwijzer voor nitraat). Deze maatregelen kunnen binnen enkele jaren worden toegepast en met name de technieken die elders in EU zijn getest.

Publicaties