Nieuws

Kwaliteitscontrole van Europese bodembedekkingsdata

Gepubliceerd op
5 juli 2019

De mate van verharding (ondoorlatendheid) van het aardoppervlak (oftewel imperviousness) is een van de hoge resolutie producten die in het kader raamwerk contract “NRCs LC (National Reference Centres for Land Cover) Copernicus supporting activities for the period 2017-2021” door Wageningen Environmental Research op hun kwaliteit zijn gecontroleerd. Hierbij is gekeken hoe het door derden geproduceerde bestand voldoet aan de vooraf gestelde normen (fitness-for-purpose).

Het ondoorlatendheidsbestand (“HRL-IMD“) is een rasterbestand met een ruimtelijke resolutie van 20*20m. Het bestand is gebaseerd op gedetailleerde satellietbeelden uit 2015. Het bestand geeft per rastercel het % verharding van het aardoppervlak weer (zie afbeelding). Bij een rastercelwaarde van 30 of meer wordt die rastercel tot het bestand Stedelijk Gebied gerekend. Dit bestand is op kwaliteit gecontroleerd.

HRL-IMD bestand in drie delen geverificeerd

Algemene schets

Het eerste deel betrof een algemene schets van de kwaliteit. Het bestand is daartoe visueel vergeleken met beschikbare nationale data. Ook is het totaal areaal aan stedelijk gebied vergeleken met nationale data.

"Look and feel" methode

Het tweede deel van de verificatie betrof een “Look and feel” methode waar meer gedetailleerd voor specifieke bodembedekkings-strata op 6-10 punten is gekeken in hoeverre de HRL-IMD dataset overeenkomt met de referentiedata. Aan de hand van deze visuele vergelijking zijn voor elk stratum en voor de totale dataset kwalitatieve beoordelingen gegeven, te weten: excellent, goed, acceptabel, onvoldoende of slecht (zie  onderstaande tabel). Voor de meeste strata is de waardering goed of acceptabel.

excellent nauwkeurigheid is bijna 100%; bijna geen fouten in geverifieerde gebieden
goed nauwkeurigheid is ten minste 85%; slechts sporadisch zijn fouten aangetroffen in geverifieerde gebieden
acceptabel nauwkeurigheid van 85% wordt veelal bereikt; gering aantal fouten in de meeste geverifieerde gebieden
onvoldoende nauwkeurigheid van 85% wordt niet bereikt; veelvuldige fouten in verschillende regio’s
slecht nauwkeurigheid is ver onder de 85%; meerderheid van de geverifieerde gebieden zijn verkeerd gekarteerd

Statistische verificatie

In het derde deel is een statistische verificatie uitgevoerd op de dataset. De dataset is hiervoor verdeeld in twee strata: 1. gebieden die geclassificeerd zijn als stedelijk, en 2. gebieden die niet als stedelijk zijn geclassificeerd maar het wel zijn volgens de nationale datasets. Op basis van een random selectie van 250-300 punten per stratum zijn betrouwbaarheid en nauwkeurigheid bepaald voor de dataset HRL-IMD. Deze statistische verificatie leverde een betrouwbaarheid van 86.8% op voor de HRL-IMD dataset, terwijl de nauwkeurigheid met 66% veel lager uitvalt. De hoge betrouwbaarheid geeft aan dat de kans groot is dat het gebied geclassificeerd als stedelijk ook daadwerkelijk stedelijk is. De lage nauwkeurigheid betekent dat er relatief veel punten ten onrechte niet als stedelijk zijn geclassificeerd (omissies). Er is mogelijk dus een onderschatting van het stedelijk gebied.

Naast het imperviousness bestand (HRL-IMD) zijn er in het kader van het bovengenoemde framework contract voor het Europees Milieu Agentschap (EEA) nog andere hoge resolutie raster bestanden en vector bestanden (hotspot monitoring) op hun kwaliteit beoordeeld. Voor uitgebreide achtergrond informatie over deze bestanden en de uitgevoerde kwaliteitscontrole verwijs ik naar land.copernicus.eu en de begeleidende rapporten.