Project

LANDMARK

Intensivering van de landbouw kan leiden tot bodemverdichting, erosie, verzilting, verzuring, verdroging, afdichting, verlies van organische stof, toename van bodemziekten en plagen, biodiversiteit, etc. Deze processen worden geacht een negatief effect te hebben op de mate waarin bodem gewenste diensten kunnen leveren. Desondanks is de Europese Commissie er niet in geslaagd haar Soil Strategy door de lidstaten geaccepteerd te krijgen.

Oorzaak van dit falen moet vermoedelijk gezocht worden in het onvoldoende kwantificeren van lange termijn gevolgen en het gebrek aan nuancering in relatie tot klimaateisen en managmentopties in een locatie-specifieke verhouding van te leveren bodemdiensten.

Probleemstelling

De kwaliteit van Europese bodems staat onder druk als gevolg waarvan bodems hun vermogen verliezen om duurzaam te voorzien in food, feed, fuel en forest, in regulering van klimaat, in regulering en productie van schoon water, in recycleren van nutriënten, en in habitat ten  behoeve van biodiversiteit.

Projectdoelstelling

Het LANDMARK project beoogt de evidence base te verschaffen voor het alsnog ontwikkelen van beheerplannen voor duurzaam bodemgebruik door individuele bedrijven en voor het ontwikkelen van beleid op lidstaat- en Europees niveau.

Werkwijze

  • inventarisatie en integratie van bestaande concepten van bodemkwaliteit (WP1),
  • verzamelen en interpreteren van bestaande datasets die verbanden leggen tussen diensten en bodemeigenschappen (WP2)
  • begrijpen van afzonderlijke bodemdiensten en hun interacties (WP3)
  • ontwikkelen van optimale scenarios (WP4)
  • ontwikkelen van gereedschappen t.b.v. beleidsontwikkeling (WP5)

Projectresultaat en producten

Een set van gedragen richtlijnen met als doel een duurzaam bodembeheer.

  • Roundtable conferences gericht op interacties met stakeholders (telersorganisaties, milieubeheerders, overheden) en benodigde wetenschappelijke disciplines
  • glossary (EN, FR, DE, IT, ES) van relevante termen en definities (WP1)
  • Review papers m.b.t. ineteracaties tussen bodemeigenschappen (S), weers- en klimaatomstandigheden (E) en managementopties (M) voor elk van de vijf onderscheiden diensten (WP3)
  • beslissingsondersteunende systemen voor telers en overheden (WP5)
  • Kennisverspreiding (Communicatie en doorwerking naar doelgroep(en))

Via zogenaamde publication trees waarbij elke wetenschappelijke publicatie gevulgariseerd wordt via publicaties in locale populaire landbouwpers, via een website http://landmark2020.eu/ en via een te ontwikkelen app.

Publicaties