Project

Nature Inclusive Sustainability and Environmental Law (NISEL)

Duurzame energie, circulariteit en het concept van ecosysteemdiensten hebben (nog) geen wettelijke status in het omgevingsrecht en leggen het in deze huidige lineaire wetgeving telkens af. Zoektocht naar wetsystemische vernieuwing waarbij duurzaamheid en natuurinclusiviteit centraal staat.

Zoektocht naar wetsystemische vernieuwing voor het omgevingsrecht. Duurzaamheid en natuurinclusiviteit staan centraal in dit wetssysteem. Daarnaast wordt beschreven wat de economische voor- en nadelen zijn van de beschreven wetsystemen.

Er kan wellicht een onderscheid worden gemaakt tussen beginselgerichte en normgerichte rechtsvinding. Landelijk kent Nederland een normgerichte wetgeving, waarin soorten en habitats beschermt worden. Maar op regionaal niveau zijn er ook voorbeelden van beginselgerichte arrangementen, bijvoorbeeld in het bosbeleid, bij agrarische collectieven, en contracten tussen waterschappen en boeren. Voordeel van normgerichte wetgeving ten aanzien van biodiversiteit is dat duidelijke, bindende afspraken gemaakt worden voor het behoud van specifieke soorten en habitattypen. Voordelen van beginselgerichte wetgeving zijn: aansluiten bij intrinsieke motivatie (boeren worden afgerekend op resultaat, en niet op van boven opgelegde maatregelen), meekoppelen klimaatdoelstellingen, ecosysteembenadering, en veerkracht-rosetta mogelijk maken.

Bij het beschrijven van de economische voor- en nadelen wordt gekeken naar de mogelijkheid economische prikkels in te zetten ter bevordering van behoud van biodiversiteit, én naar de kosten voor het in stand houden van het juridische systeem (institutionele economie benadering)

Publicaties