Nieuws

Natuur als buffer tegen klimaatverandering

article_published_on_label
13 februari 2020

Gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen kunnen dienen als buffer tegen klimaatverandering. Sinds 2008 werkt de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers aan meer dan 70 projecten met zogenoemde ‘natuurlijke klimaatbuffers’. Uit een tussentijdse evaluatie van Wageningen Environmental Research (WENR) blijkt een groot potentieel voor de natuurlijke klimaatbuffer, maar deze optie wordt nog niet standaard meegenomen in planvorming.

Door ruimte te geven aan natuurlijke processen is aanpassing aan klimaatverandering (klimaatadaptatie) mogelijk. Wageningen University & Research heeft onlangs een visie gepresenteerd voor Nederland in 2120 waarin natuur en natuurlijke processen de hoofdrol spelen. Natuurlijke klimaatbuffers kunnen water vasthouden en opvangen, watertekorten voorkomen en broeikasgasemissies verminderen.

Standaardoptie

Volgens WENR heeft het concept ‘natuurlijke klimaatbuffer’ een groot potentieel, maar wordt het nog niet altijd meegenomen in planvorming. WENR evalueerde de werking van natuurlijke klimaatbuffers en hoe deze aanpak als standaardoptie ingebed kan worden in ruimtelijk beleid en in water- en natuurbeheer. De resultaten illustreren dat natuurlijke oplossingen kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie en leiden tot een verbetering van de waterveiligheid en watervoorziening. Vooroevers bij dijken, kwelderherstel, zandsuppleties, piekwaterberging rondom steden en de uiterwaarden van rivieren hebben zich bewezen als succesvolle klimaatbuffers.

Combinatie met ruimtelijke opgaven

Het realiseren van natuurlijke klimaatbuffers kan gecombineerd worden met andere ruimtelijke opgaven. Het inbedden in planprocessen komt steeds meer op stoom. Provincies en waterschappen werken op verschillende plekken samen met natuurorganisaties aan planalternatieven die geïnspireerd zijn op natuurlijke processen. Voor deze partijen biedt de evaluatie aanbevelingen om dit type van maatregelen beter mee te nemen in de planprocessen. Volgens WENR vraagt verankering van natuurlijke maatregelen in regionale planvorming ook om een nationale, meer top-down benadering.

Klimaatbestendig in 2120

De missie van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers om natuurlijke oplossingen die bijdragen aan klimaatbestendigheid én biodiversiteit vanzelfsprekend te maken voor 2022, is volgens de evaluatie realiseerbaar. De komende jaren is de uitdaging om van succesvolle initiatieven de stap te maken naar een samenhangende aanpak op nationaal niveau. De gerealiseerde natuurlijke klimaatbuffers zijn een mooi leervoorbeeld welke stappen genomen kunnen worden voor een klimaatbestendig Nederland in 2120.

De evaluatie is uitgevoerd met financiering van LIFE IP Deltanatuur.