Impact story

Op de natuur geïnspireerde oplossingen voor stedelijke klimaatverandering

De stad is een knooppunt van economische activiteit, sociaal leven, cultuur en technologische innovatie. Een verandering in klimaat zal door extreme natuurverschijnselen effect hebben op dit knooppunt, bijvoorbeeld door hevige regen, een stijgend waterpeil, hittegolven en perioden van droogte. Er zijn klimaataanpassingsstrategieën ontworpen om met de gevolgen daarvan om te gaan, zoals erosie, waterschaarste en dijkbreuken.

Motivatie

De plattelandsgemeenten ten oosten van Arnhem liggen op de rand van een aantal stuwwallen die zijn ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Het gebied is voor Nederlandse begrippen erg heuvelachtig. Het hoogste punt ligt meer dan 100 meter boven zeeniveau en de rivierbeddingen zijn steil. De gemeenten verwachten steeds meer bosbranden, overstromingen van rivieren, risico op dijkbreuken, gebrek aan afwatering via het riool bij hevige regenval, erosie, risico op verkeersongelukken door storm, en lekkage door toenemende druk van grondwater in de heuvels. Welke maatregelen kunnen worden getroffen om deze risico’s tegen te gaan en waar moeten die maatregelen worden ingevoerd?

Oplossing

Er is een milieu-kwetsbaarheidskaart gemaakt, gebaseerd op kenmerken van het landschap zoals het type grond, groene ruimte en de infrastructuur en ligging van wegen. Deze kaart gaf de basis voor lokale aanpassingsmaatregelen zoals bergingspolders en moerasvorming, gebieden voor het waarborgen van de variëteit van boomsoorten, en het uitgraven van wadi’s (ravijnen of riviergeulen). Deze kaarten worden gecombineerd met praktische maar algemene visies op klimaataanpassing, zoals meer groen en minder bestrating in industriële gebieden.

Wageningen University & Research heeft deze activiteiten uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Rheden, GrondRR, waterschap Vallei en Veluwe, waterschap Rijn en IJssel en Climate-Connect.

Deze informatie en ideeën zijn substantiële bouwstenen voor het ruimtelijke aanpassingsprogramma

Impact en toekomstperspectief

De huidige plannen en visies voor ruimtelijke aanpassing geven inzicht in de effecten van de verwachte klimaatveranderingen in de gemeenten ten oosten van Arnhem. Deze suggesties bieden een aanpak voor het huidige stadium en moeten in de komende jaren worden uitgebreid.

rhedenplan.png