Project

Praktijktool koolstofbalans

Dit project heeft tot doel om een praktijktool koolstofbalans op te leveren die agrarische ondernemers en adviseurs inzicht geeft in de koolstofbalans op een bedrijf. Op lange termijn (richting 2030) zal een dergelijke tool helpen bij het maken van slimme keuzes voor een combinatie van effectieve bodem C maatregelen. Deze tool moet uiteindelijk via internet makkelijk toegankelijk zijn en zoveel mogelijk gebruik maken van koppeling met bestaande databronnen om data invoer zoveel mogelijk te automatiseren. De tool kan het effect van individuele maatregelen en van combinaties en afwisseling van maatregelen in de tijd inzichtelijk maken voor zowel grondgebonden veehouderij als akkerbouwbedrijven. De tool sluit in methodiek en output aan bij de monitoring van de effectiviteit van de maatregelen richting het doel van 0,5 Mton CO2-reductie per jaar (onderdeel C.1 en F.1) en wordt getoetst in de praktijknetwerken in Slim Landgebruik (B.1 en B.2) en door ondernemers van feedback voorzien.

Dit project heeft tot doel om een praktijktool koolstofbalans op te leveren die agrarische ondernemers en adviseurs inzicht geeft in de koolstofbalans op een bedrijf.

Publicaties