Nieuws

Project ‘Laag Nederland 2050’ ontwikkelt visies voor landelijk gebied

article_published_on_label
27 oktober 2021

De komende jaren werken Wageningen University & Research, KWR en Deltares samen met diverse partners aan de inrichting van het landelijk gebied en hoe de belangen van stakeholders daarin passen. Dit onderzoek ontwikkelt visies voor 2050 en beschrijft de keuzes die daar nu en in de toekomst voor gemaakt moeten worden.

In de huidige discussie rond het klimaat- en waterrobuust maken van Laag Nederland worden veelal het huidig landgebruik en technische maatregelen als uitgangspunt genomen. Door niet vanuit het huidige landgebruik te denken, ontstaat er ruimte voor nature based solutions die bijvoorbeeld beter om kunnen gaan met de snelle veranderingen van de omgeving zoals maaivelddaling, zeespiegelstijging, verzilting. Dit onderzoek is een verdere concretisering van de ‘Kaart van Nederland 2120’ dat Wageningen Environmental Research heeft ontwikkeld. Het onderzoek sluit aan bij het KLIMAP-onderzoek naar het klimaat- en waterrobuust maken van de hoge zandgronden.

Vernieuwde landgebruikstypen

Dit project levert een plan op voor landgebruik en het inrichten van het landelijk gebied: oplossingen op kleine schaal (perceel) worden overstegen. Tevens wordt gekeken naar de impact van maatregelen op een heel gebied. Hierbij is naast het klimaat- en waterrobuust maken veel aandacht voor de toekomstige verdienmodellen voor de diverse stakeholders. Er wordt daarbij nadrukkelijk op zoek gegaan naar vernieuwde landgebruikstypen, waarbij functies worden gecombineerd of nieuwe functies (bijvoorbeeld teelten) worden geïntroduceerd. Samen met alle aanwezige stakeholders wordt gekomen tot een economisch, sociaal en waterrobuuste inrichting van het landelijke gebied binnen een generatie (2050).

Drie voorbeeldgebieden

Het project start met drie voorbeeldgebieden: Veenweide en Boezem Friesland, Veenweide Laag Holland en Schouwen-Duivenland. In de eerste fase, tot het einde van dit jaar, worden langetermijnknelpunten in de gebieden geanalyseerd, onder andere door het interviewen van stakeholders.

Partners in dit project zijn: Wetterskip Fryslan, Waterschap Noorderzijlvest, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincies Noord-Holland, Friesland en Zeeland, STOWA, It Fryske Gea, Rijkswaterstaat, gemeenten Amsterdam en Schouwen-Duivenland, KWR, Deltares.

Vanuit Wageningen University & Research participeren Wageningen Environmental Research, Wageningen Livestock Research, Wageningen Plant Research en Wageningen Economic Research.