Nieuws

Strokenteelt zorgt voor minder koolmotten- en koolvliegen

Gepubliceerd op
22 mei 2023

In Nederland wordt al jaren onderzoek gedaan naar biodiversiteit en natuurlijke plaagbeheersing in strokenteeltsystemen. In zo’n systeem worden meerdere gewassen in stroken op één perceel naast elkaar geteeld. Gewasdiversiteitsmaatregelen zoals strokenteelt bieden een mogelijke oplossing voor een betere, natuurlijke plaagbeheersing ten opzichte van grootschalige akkerbouwsystemen. Recent zijn de resultaten van twee onderzoeken over natuurlijke plaagbeheersing in strokenteelt met kool gepubliceerd in de wetenschappelijke tijdschriften Agriculture, Ecosystems and Environment en Journal of Pest Science.

In beide onderzoeken werden koolstroken van drie meter breed afgewisseld met drie meter brede tarwestroken. Daarnaast werden er in een deel van de experimenten in de tarwestroken, akkerkruiden en veldbonen meegezaaid. De eerste studie vond plaats op de Proeftuin voor Agroecologie en Technologie van Wageningen University & Research (WUR) in Lelystad. In deze tweejarige studie werd gekeken naar kool geteeld in strokenteelt en wat daarvan het effect is op akkerkruiden en vliegende insecten. En dan met name de koolmot (Plutella xylostella) en natuurlijke vijanden.

Minder plaaginsecten en meer soorten natuurlijke vijanden

Uiteindelijk bleek dat er minder plaaginsecten en meer soorten natuurlijke vijanden werden gevonden in strokenteelt dan in de monocultuur met kool. Het meezaaien van akkerkruiden en veldbonen leverde nog een extra resultaat op: een verhoging van het totaal aantal insecten en de soortenrijkdom, plus meer natuurlijke vijanden en een verhoging van de soortenrijkdom van akkerkruiden.

Hogere ei-afzetting van de koolvlieg in strokenteeltsystemen

De tweede studie vond plaats op Proef- en leerbedrijf Droevendaal van WUR in Wageningen. In deze studie werd het effect onderzocht op de koolvlieg (Delia radicum) en op bodemkruipende predatoren. Uit de studie blijkt dat de ei-afzetting van de koolvlieg hoger is in strokenteeltsysteem met kool, vergeleken met monoculturen met kool. De ei-afzetting was het hoogst in de meest diverse strokenteeltsystemen Maar, er was uiteindelijk geen verschil in de aantallen larven en poppen tussen de strokenteeltsystemen en de monocultuur. Het lijkt er dus op dat in strokenteelt een lager aandeel koolvliegen overleeft tot latere stadia, wat zou kunnen komen door verhoogde predatie in diverse gewassystemen.

Natuurlijke controle

Op basis van deze artikelen lijkt het er op dat strokenteelt zorgt dat plaaginsecten in jongere, minder schadelijke stadia al gecontroleerd worden en dat zo minder volwassen plaaginsecten zich bij latere populaties voegen. Verhoogde aantallen van natuurlijke vijanden in strokenteelt lijken een belangrijke verklaring.