Nieuws

Toekomst natuurinclusieve landbouw in beeld

article_published_on_label
27 september 2019

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van kringlooplandbouw die de biodiversiteit op en rondom het bedrijf benut en beschermt. Het produceert voedsel met zo kort mogelijke kringlopen en binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving.

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Wageningen University & Research (WUR) mogelijke toekomstbeelden van natuurinclusieve landbouw ontwikkeld, bedoeld als inspiratie voor de dialoog hierover met stakeholders.

De toekomstbeelden zijn te zien op Toekomstbeelden natuurinclusieve landbouw. De beelden schetsen niet hoe de toekomst er uit moet zien, maar hoe deze eruit kan zien. De beelden zijn bedoeld als discussiemateriaal om samen met betrokkenen in regio’s en in gebiedsprocessen een natuurinclusieve toekomst te verkennen. Om keuzes en dilemma’s in een gebied zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Landbouw die de natuur als partner beschouwt kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit en draagt bij aan de klimaatopgave. Dit type landbouw is ook weerbaarder voor klimaatverandering. Dit is hard nodig, zoals recentelijk geschetst door het IPBES 2019, FAO 2019 en verwoord in de LNV visie ‘Waardevol en verbonden’.

De toekomstbeelden laten zien hoe gebieden met natuurinclusieve landbouw er uit kunnen gaan zien. Zij illustreren hoe duurzame voedselproductie samen gaat met herstel van biodiversiteit, op welke manieren de natuur door de landbouw benut kan worden en op welke manier de landbouw de biodiversiteit kan vergroten.