Biobased chemicals for water treatment

Afvalwaterbehandeling

In de land- en tuinbouw en de industrie worden grote hoeveelheden zoetwater gebruikt. Dit water wordt als gevolg van klimaatverandering snel schaarser. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt technologieën waarmee bedrijven hun afvalwater circulair kunnen gebruiken. Waardevolle nutriënten als fosfaat, nitraat en cellulose gaan niet verloren, maar blijven door de kringloop behouden. Bovendien worden schadelijke stoffen veilig en efficiënt uit het water verwijderd.

Op weg naar circulair gebruik van water en nutriënten

De waterkwaliteitseisen waar bedrijven mee te maken hebben, zijn hoog. Daarnaast moeten zij voorkomen dat oppervlaktewater door hun activiteiten vervuild raakt. Dit betekent dat bedrijven hun water moeten zuiveren van schadelijke en slecht afbreekbare stoffen. Conventionele waterzuiveringsinstallaties breken deze stoffen zoveel mogelijk af tot CO2, stikstof en fosfor, waarna het water op het oppervlaktewater wordt geloosd. Maar bedrijven willen hun afvalwater het liefst hergebruiken, zeker nu de zoetwatervoorziening steeds vaker onder druk komt te staan door droogte en verzilting. Wageningen Food & Biobased Research helpt bedrijven met onderzoek & ontwikkeling gericht op technologie om afvalwater te zuiveren, te hergebruiken en om waardevolle nutriënten terug te winnen. Dit levert kostenbesparing, duurzaamheidswinst en efficiencyvoordeel op.

Toonaangevend in fysisch-chemische scheiding en zuivering

Wageningen Food and Biobased Research heeft veel ervaring met conventionele en nieuwe, selectieve, efficiënte en milde technologieën voor scheiding en zuivering. Denk aan desinfectietechnologie op lab- en pilotschaal, meestal gebaseerd op membranen. Voorbeelden zijn processen als ultrafiltratie, nanofiltratie, omgekeerde osmose, membraandestillatie, osmotische destillatie, voorwaartse osmose en selectieve elektrodialyse. Ook chromatografie, adsorptie en extractie zijn expertisegebieden waarin we veel expertise hebben opgebouwd. We gebruiken oxidatietechnieken om organische stoffen veilig en efficiënt af te breken en moeilijk afbreekbare of anorganische stoffen uit het water te verwijderen. Daarnaast werken we samen met partners aan biobased zuiveringsmethoden in waterzuiveringsinstallaties. Dit doen we door synthetische flocculanten te vervangen door natuurlijke polymeren.

Voorbeelden van projecten

In het project Safe and save water onderzoeken we de toepasbaarheid van verschillende methoden om irrigatiewater en proceswater te desinfecteren. We brengen ook de mogelijkheden in kaart om water te hergebruiken. De resultaten van het project stellen telers en verwerkers in staat om vast te stellen welke methode het beste bij hun situatie past.

In het EU-project FERTINNOWA hebben we innovatieve waterbehandelingsmethoden voor de fertigatie van tuinbouwbedrijven in kaart gebruikt, inclusief methoden om nutriënten uit het afvalwater terug te winnen.

Meer informatie

Bent u op zoek naar veilige, duurzame en kostenefficiënte oplossingen voor de behandeling van uw afvalwater. Samen met u brengen we graag de mogelijke oplossingen voor uw bedrijf in kaart