Circular Water

Waterbehandeling voor Circulariteit

Veel sectoren beschikken inmiddels over beleid op het gebied van circulariteit, zoals de voedingsindustrie, landbouw, tuinbouw en waterschappen. Waterbehandeling kan een belangrijke rol spelen om deze ambities waar te maken, bijvoorbeeld door water te hergebruiken, alternatieve waterbronnen in te zetten en organische verbindingen en nutriënten terug te winnen uit afvalwater. Met de ontwikkeling van slimme oplossingen voor waterbehandeling en ontzouting helpt Wageningen Food & Biobased Research bedrijven om de waterkringlopen te sluiten en waardevolle verbindingen terug te winnen uit afvalwater.

Waterschaarste voorkomen door hergebruik

Één van de gevolgen van klimaatverandering is dat zoetwater schaarser wordt. Bedrijven in de land- en tuinbouw worstelen hier nu al mee. Bedrijven in deze sectoren hebben dringend behoefte aan alternatieve waterbronnen en willen hun waterkringlopen sluiten. Ook industriële sectoren hebben te maken met een verminderde beschikbaarheid van zoetwater, bijvoorbeeld voor koelwaterbehandeling. Daarom zoeken ze naarstig naar mogelijkheden om water te hergebruiken. Dit kan resulteren in kostenbesparingen, maar levert ook risico’s op voor de waterkwaliteit en de continuïteit van processen. Er is daarom sterke behoefte aan efficiënte methoden voor waterbehandeling en waterzuivering, zoals ontzouting, desinfectie en de verwijdering van ongewenste stoffen.

Terugwinning van waardevolle verbindingen uit afvalwater

Wageningen Food & Biobased Research helpt bedrijven hun water- en nutriëntenkringlopen te sluiten. Onze technologieën zijn gericht op het verwijderen van zouten, toxische verbindingen en organische stoffen, alsook op het onschadelijk maken van pathogenen door middel van desinfectie. We werken nauw samen met onze collega’s van Wageningen University en andere kennisinstellingen. Hierdoor kunnen we conceptuele kennis en nieuwe inzichten op het gebied van waterbehandeling vertalen in effectieve, duurzame en kosteneffectieve oplossingen voor bedrijven. Op gebieden als membraantechnologie, chromatografie en elektromembraanscheiding zijn we toonaangevend in de wereld. Wageningen Food & Biobased Research helpt bedrijven ook om waardevolle verbindingen terug te winnen uit afvalwater, waaronder interne waterstromen in vergistingsinstallaties en bioraffinaderijen. Onze technologieën richten zich op:

  • terugwinning van fosfaat, bijv. door magnetische adsorptie en desorptie;
  • terugwinning van stikstof, bijv. op basis van elektrochemische processen;
  • terugwinning van andere stoffen, zoals organische verbindingen, op basis van onder meer membraanprocessen, elektrochemische processen en (bio)conversie.

We werken nauw samen met onze collega’s van Wageningen University. Dit stelt ons in staat om conceptuele kennis en nieuwe inzichten direct te vertalen in effectieve, duurzame en kosteneffectieve oplossingen voor bedrijven. Op gebieden als membraantechnologie, chromatografie en elektromembraanscheidingen zijn we toonaangevend in de wereld.

Succesvolle resultaten

Door irrigatiewater en waswater te desinfecteren met ozon, UV en membraanfiltratie, kunnen verse gewassen duurzaam en veilig worden geïrrigeerd, gewassen en gesneden. Dit is aangetoond in het project Safe and Save Water.

In diverse projecten hebben we aangetoond dat tuinbouwbedrijven hun waterkringloop kunnen sluiten door bijvoorbeeld elektrodialyse, membraanscheiding en desinfectietechnologie in te zetten. Voorbeelden van projecten zijn Effluent fit4food en Ion-selective electrodialysis.

Voor het EU E4water-project Economically and ecologically efficient water management in the European chemical industry, hebben we onderzoek gedaan naar het hergebruik van spuiwater uit koeltorens. Membraandestillatie en elektrodialyse maakten deel uit van deze studie.

We hebben nieuwe, geavanceerde oxidatieprocessen (AOP) ontwikkeld voor de verwijdering van microverontreinigingen. Hierbij worden de oxidanten, zoals peroxide, ter plaatse gemaakt en is het niet meer nodig om chemicaliën te transporteren. Voorbeelden van processen zijn Peroxite en GreenOxidants.

We hebben een proces ontwikkeld voor het produceren van vluchtige zuren uit geactiveerd slib.

Circulair maken

Het omzetten van waterstromen in een circulair systeem kan kostenbesparingen opleveren, waarborgt de beschikbaarheid van zoetwater en ondersteunt de continuïteit van uw processen. Daarnaast draagt het bij aan de beperking van klimaatverandering. Wageningen Food & Biobased Research beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van het sluiten van waterkringlopen en het veilig terugwinnen van stoffen uit proces- en afvalwater. Neem voor meer informatie contact met ons op.